Berufliche Schulen und Studium
Meslek okulları ve yükseköğrenim

Möglichkeiten nach der Fachhochschulreife, Fachgebundenen Hochschulreife oder Allgemeinen Hochschulreife
Bellli bir dalda veya genel olarak yüksek öğrenime devam etme hakkı edindikten veya lise diploması (Abitur) aldıktan sonraki öğrenim olanakları

Studium

Yükseköğrenim

Das Studium macht man an einer Hochschule. Man kann an einer Universität oder einer Hochschule für angewandte Wissenschaft (Fachhochschule) studieren. Wer ein Studium machen möchte, braucht die Hochschulzugangsberechtigung.

Yüksekokullar ve üniversiteler, öğrencilerine yükseköğrenim yapma imkânını sağlar. Üniversiteye veya uygulamalı bilimler yüksek okuluna (meslek yüksek okulu) gidilebilir. Üniversiteye girebilmek için yükseköğrenim kalifikasyonun edinilmesi gerekmektedir.

Es gibt in Deutschland drei Arten der Hochschulzugangsberechtigungen:

Almanya’da üç çeşit yüksek öğrenim kalifikasyonu bulunur:

Die allgemeine Hochschulreife berechtigt zum Studium in allen Studiengängen an Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaft (Fachhochschulen).

Genel yüksek okul yeterliği üniversitelerin tüm bölümlerinde ve uygulamalı bilimler yüksek okullarında (meslek yüksek okulu) okuma hakkı tanır.

Fachgebundene Hochschulreife

Belirli dallarda yuksekokul okuma hakkını kazandıran diploma

Die fachgebundene Hochschulreife berechtigt zum Studium der
entsprechenden Fachrichtungen an einer Universität, sowie zum Studium aller Fachrichtungen an einer Hochschule für angewandte Wissenschaft (Fachhochschule).

Mesleğe bağlı yüksek okul yeterliği üniversitelerin uygun bölümlerinde ve uygulamalı bilimler yüksek okullarının (meslek yüksek okulu) tüm bölümlerinde okuma hakkı tanır.

Fachhochschulreife

Yüksek okula gitme hakkını kazandıran diploma

Die Fachhochschulreife berechtigt zum Studium in allen Studiengängen an einer Hochschule für angewandte
Wissenschaft (Fachhochschule).

Genel meslek yüksek okulu yeterliği uygulamalı bilimler yüksek okullarının (meslek yüksek okulu) tüm bölümlerinde okuma hakkı tanır.

Fachgebundene Hochschulreife

Belirli dallarda yuksekokul okuma hakkını kazandıran diploma

Die Hochschulzugangsberechtigung ist eine Erlaubnis zum Studium.

Yükseköğrenim kalifikasyonu üniversiteye giriş hakkını kazandırır.

Bei einigen Studiengängen müssen gegebenenfalls zusätzlich weitere Zulassungsvoraussetzungen erfüllt werden.

Bazı bölümlerde okuma hakkını kazanmak için bazı ek kalifikasyonlar kazanılması gerekir.

Das Studium an einer Universität

Üniversitede yükseköğrenim

🔗 Link kopieren | copy link

Ein Studium an der Universität bietet eine Kombination aus Lehre und Forschung.

Üniversitede yükseköğrenim, eğitim ve araştırma yapma olanağını bir arada sunar.

Studierende werden auch ermutigt neue Ideen einzubringen und diese durch Forschung weiter zu verfolgen und zu belegen.

Üniversite öğrencileri, yeni fikirler üretmeleri ve bu fikirleri bilimsel araştırmalar yoluyla geliştirmeleri konusunda teşvik görürler.

Bei einem Studium an einer Universität liegt der Schwerpunkt auf der Vermittlung von methodischem und theoretischem Wissen sowie wissenschaftlicher Arbeitsweisen.

Üniversitede verilen eğitim metodik ve teorik bilgi ağırlıklı olup, öğrencilere bilimsel çalışma yöntemlerinin kazandırılmasına önem verir.

Auch wer promovieren will, das heißt den Doktortitel erwerben, muss dazu an einer Universität studieren.

Doktora yapmak isteyenlerin de Üniversite’ya kaydolması gerekmektedir.

Zulassungsvoraussetzungen für die Universität:

Üniversiteye kaydolmak için önkoşullar:

Zulassungsantrag

Kabul başvurusu

Anerkannte Allgemeine Hochschulreife (Abitur) oder

Lise diploması (Abitur) veya

eine gleichwertige anerkannte Zugangsberechtigung (verschiedene Möglichkeiten)

Bu diplomalara denk, geçerli bir diploma (çeşitli olanaklar)

In Ulm gibt es eine Universität.

Ulm’da bir üniversite vardır.

Die zentrale Studienberatung der Universität Ulm bietet Ihnen eine umfassende Beratung und kann Ihnen bei Fragen behilflich sein. Hier können Sie auch nach weiteren möglichen Zulassungsvoraussetzungen fragen.

Ulm Üniversitesi’nin merkezi öğrenci danışmanlığı size kapsamlı bir danışmanlık hizmeti sunar ve sorularınızı cevaplandırmaya çalışır.. Burada kaydolmak için ön koşulları da öğrenebilirsiniz.

Universität Ulm
Zentrale Studienberatung
Helmholtzstraße 22
89081 Ulm
Telefon: 0731 / 5024444
zentralestudienberatung@uni-ulm.de

Offene Sprechstunde

Danışmanlık saatleri:

Montag, Donnerstag, Freitag 9 – 12 Uhr
Dienstag 10 – 12 Uhr und 14 – 16 Uhr
Mittwochs geschlossen

Pazartesi, Perşembe, Cuma saat 9 – 12 arası
Salı saat 10 – 12 ve 14 – 16 arası
Çarşamba kapalı

Beratungstermine werden auch außerhalb dieser Zeiten vergeben.

Bu saatler dışında da danışmanlık için randevu verilir.

Das Studium an einer Hochschule für angewandte Wissenschaft (Fachhochschule)

Uygulamalı bilimler yüksek okullarında (meslek yüksek okulu) yüksek öğrenim

🔗 Link kopieren | copy link

Eine Hochschule für angewandte Wissenschaft (Fachhochschule) ist eine Hochschule, die anwendungsorientierte Studiengänge anbietet. Die Studiengänge einer Hochschule für angewandte Wissenschaft (Fachhochschule) sind eingeteilt in natur-, sozial-, wirtschaftswissenschaftliche, technische und künstlerische Studiengänge.

Bir uygulamalı bilimler yüksek okulu (meslek yüksek okulu) uygulamaya yönelik bölümler sunan bir yüksek okuldur. Uygulamalı bilimler yüksek okullarındaki (meslek yüksek okulu) bölümler fen, sosyal, ekonomi bilimleri ile teknik ve sanat olarak ayrılır.

Praktische Elemente sind bereits ins Studium integriert. Durch Kurse, Übungen oder Praxissemester in Unternehmen, sollen die Lerninhalte realistisch dargestellt und vermittelt werden.

Uygulamalı eğitim, yüksek öğreniminin bir parçasıdır. Kurslar, pratik uygulamalar veya işletmelerde yapılan staj sömestrleri yoluyla öğrencilere meslek yüksek öğreniminin müfredatını somut bir şekilde kavrama olanağını sunar.

Kleine Lerngruppen ermöglichen einen persönlichen Kontakt zu den Lehrenden und zu Mitstudierenden.

Küçük öğrenci grupları öğretmenler ve diğer öğrencilerle kişisel teması mümkün kılar.

Studierende können schon während des Studiums Einblicke in die späteren Arbeitsfelder erhalten.

Öğrenciler yüksekokulda öğrenim gördükleri süre boyunca ileride çalışacakları meslek alanlarını yakından tanıma fırsatını edinirler.

Zulassungsvoraussetzungen für Hochschulen für angewandte Wissenschaft (Fachhochschulen):

Uygulamalı bilimler yüksek okullarına (meslek yüksek okulu) kabul şartı:

Bewerbungsinformation über die Hochschule einholen

Yüksek okula kayıt ile ilgili bilgi alınmalıdır

Allgemeine Hochschulreife (Abitur) oder

Lise diploması (Abitur) veya

Fachgebundene Hochschulreife oder

Belirli dallarda yuksekokul okuma hakkını kazandıran diploma veya

Fachhochschulreife oder

Yüksek okula gitme hakkını kazandıran diploma veya

Eine gleichwertige, anerkannte Zugangsberechtigung

Bu diplomalara denk, geçerli bir diploma

In Ulm gibt es eine Hochschule für angewandte Wissenschaft
(Fachhochschule). Sie heißt Technische Hochschule Ulm (THU).

Ulm’da bir uygulamalı bilimler yüksek okulu (meslek yüksek okulu) vardır. Adı Ulm Teknik Yüksek Okulu’dur (THU).

Die zentrale Studienberatung der Hochschule bietet Ihnen eine umfassende Beratung und kann Ihnen bei Fragen behilflich sein.

Yüksek okuldaki merkezi öğrenci danışmanlığı size kapsamlı bir danışmanlık hizmeti sunar ve sorularınızı cevaplandırmaya çalışır.

Technische Hochschule Ulm
Studierenden-Service-Center / Studienberatung
Prittwitzstraße 10
89075 Ulm
studienberatung@thu.de
www.thu.de/studienberatung

Das duale Studium

Dual (ikili) yüksek öğretim

🔗 Link kopieren | copy link

Das duale Studium verbindet das Hochschulstudium mit einer Berufsausbildung.

Dual yüksek öğretim programları, yüksek öğrenimi ve meslek eğitimini bir arada sunar.

Die Theorie- und Praxisphasen wechseln sich nach einem festen Plan ab.

Teorik ve pratik eğitim sabit bir plana göre değişir.

Das heißt, Studierende verbringen einen Teil ihrer Ausbildungszeit in einem Unternehmen oder in einer Institution und den anderen Teil an einer dualen Hochschule oder Berufsakademie.

Bu, öğrencilerin meslek eğitimlerinin bir kısmını bir işletmede veya kurumda, diğer kısmını ise ikili yüksek öğrenim programlarını sunan bir yüksek okulda veya meslek akademisinde görmeleri anlamına gelir.

Für ein duales Studium kann man sich bis zu einem Jahr vor Beginn des Studiums bewerben.

İkili yüksek öğretim programlarına öğrenim yılı başında başvuruda bulunmak gerekir.

Zugangsvoraussetzungen zum dualen Studium:

İkili yüksek öğretim programlarına kabul şartları:

Allgemeine Hochschulreife (Abitur) oder

Lise diploması (Abitur) veya

Fachhochschulreife

Yüksek okula gitme hakkını kazandıran diploma

Fachgebundene Hochschulreife oder

Belirli dallarda yuksekokul okuma hakkını kazandıran diploma veya

Vertrag über die Praxisphasen eines dualen Studiums mit einem Unternehmen

İkili yüksek öğretim programlarının pratik eğitimleri için bir işletme ile yapılmış sözleşme

Informationen zum Dualen Studium an der Technischen Hochschule Ulm:

Ulm teknik yüksek okulunda çift öğrenim dalı hakkında bilgi:

Studierenden-Service-Center
Prittwitzstraße 10
89075 Ulm
dual@thu.de
www.thu.de/dual

Möglichkeiten

Options

Mögliche berufsvorbereitende Bildungsangebote | Mesleğe hazırlayıcı eğitim olanakları

E

Möglichkeiten nach der Fachschulreife (Mittleren Reife) | Orta okul diploması aldıktan sonraki eğitim olanaklar

E

Berufliche Schulmöglichkeiten nach einer Ausbildung | Meslek eğitimini bitirdikten sonraki eğitim olanakları

E

Möglichkeiten nach dem Hauptschulabschluss | Hauptschule Diploması aldıktan sonra çocuğunuz hangi olanaklara sahiptir?

E

Möglichkeiten nach der Fachhochschulreife, Fachgebundenen Hochschulreife oder Allgemeinen Hochschulreife | Bellli bir dalda veya genel olarak yüksek öğrenime devam etme hakkı edindikten veya lise diploması (Abitur) aldıktan sonraki öğrenim olanakları

E

Steckbriefe | Meslek tasvirleri

Karte Berufliche Schulen und Studium
Map Vocational schools and study