Frühkindliche Bildung
Okul öncesi eğitim

Viele Kinder besuchen in Deutschland vor Beginn der Schulzeit eine Betreuungseinrichtung. Diese nennt man Kindertageseinrichtungen (abgekürzt: KiTa).

Almanya’da birçok çocuk okula gitmeden önce bir bakım kuruluşuna gider. Bunlara gündüz çocuk bakımevleri (Almancada kısaca: KiTa) denir.

In Deutschland haben alle Kinder ab 1 Jahr ein Recht auf einen Betreuungsplatz. Das heißt: Jedes Kind muss einen Platz in einer KiTa bekommen, oder in der Kindertagespflege.
Almanya’da 1 yaşından itibaren tüm çocukların gündüz bakım alma hakkı vardır. Bu da; her çocuğa bir KiTa’da veya bir anaokulunda yer sağlanması gerektiği anlamına gelir.
Der Besuch der KiTa ist freiwillig. Sie entscheiden, ob Ihr Kind eine KiTa besucht. Für die Entwicklung des Kindes ist der Besuch der KiTa aber sehr wichtig.
KiTa’ya gidilmesi isteğe bağlıdır. Çocuğunuzun gündüz bakımevine gidip gitmeyeceğine siz karar verirsiniz. Ancak KiTa’ya gitmesinin çocuğunuzun gelişimine büyük katkısı olur.

In Ulm gibt es auch Sonderpädagogische Frühberatungsstellen und Schulkindergärten. Hier finden Kinder mit besonderen Bedürfnissen von 0-6 Jahren und deren Eltern Beratung und Unterstützung: Kapitel Sonderpädagogische Bildungsangebote.

Ulm’da ayrıca özel erken danışmanlık merkezleri ve okul içi anaokulları da bulunmaktadır. Burada, özel ihtiyaçları olan 0 – 6 yaş arası çocuklar ve onların ebeveynleri danışmanlık ve destek bulabilirler: Bölüm özel eğitim merkezleri Bölüm özel eğitim merkezleri

Ein Recht auf einen KiTa-Platz

KiTa’da Yer Bulma Hakkı

🔗 Link kopieren | copy link
In Deutschland haben alle Kinder ab 1 Jahr ein Recht auf einen Betreuungsplatz.
Almanya’da 1 yaşından itibaren tüm çocukların gündüz bakım alma hakkı vardır.
Das heißt: Jedes Kind muss einen Platz in einer KiTa bekommen. Oder in der Kindertagespflege.
Bu da; her çocuğa bir KiTa’da veya bir anaokulunda yer sağlanması gerektiği anlamına gelir.
Es gibt Regeln, wie viele Stunden Ihr Kind am Tag in der KiTa bleiben kann.
Çocuğunuzun günde kaç saat KiTa’da kalabileceğine dair bazı kurallar vardır.
Ihr Kind kann auch länger in der KiTa bleiben, wenn es bestimmte Gründe gibt. Zum Beispiel, wenn Sie lange arbeiten, studieren, eine Ausbildung machen.
Belli gerekçeler söz konusu olduğu takdirde çocuğunuz KiTa’da daha uzun bir süre de kalabilir. Örneğin çalışma saatleriniz uzun olduğunda, üniversite okuduğunuzda veya meslek eğitimi aldığınızda.

Alle Kinder sind willkommen in der KiTa.

Tüm çocuklar KiTa’ya kabul edilir.

Die KiTa ist ein Lebens- und Lernort.

KiTa bir yaşam ve öğrenme yeridir.

Sie bietet den Kindern viele Möglichkeiten zum Spielen, zum Lernen und Freunde zu finden.

Çocuklara oynamak, öğrenmek ve arkadaş edinmek için birçok fırsat sunar.

In der KiTa können die Kinder ihre Fähigkeiten und Interessen weiterentwickeln.

KiTa’da çocuklar becerilerini ve ilgi alanlarını geliştirebilirler.

In den KiTas arbeiten pädagogische Fachkräfte mit einer qualifizierten Ausbildung, die für die Bedürfnisse und Interessen der Kinder da sind.

KiTa’larda eğitim alarak vasıflandırılmış pedagojik uzmanlığa sahip eğitmenler çalışır ve çocuklarınıza bakar.
In den KiTas bekommen Familien Unterstützung, wenn sie Beratung zur Entwicklung ihrer Kinder benötigen.
KiTa’larda çocuklarının gelişimi için danışmanlığa ihtiyacı olan ebeveynlere destek sağlanır.

Betreuungsformen

Bakım Seçenekleri

🔗 Link kopieren | copy link
In der Stadt Ulm gibt es zurzeit insgesamt 98 Kindertageseinrichtungen für die Förderung, Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder.

Ulm şehrinde çocukların teşviki, eğitimi ve bakımı amaçlı toplam 98 çocuk gündüz bakımevi vardır.

Als Eltern haben Sie in Deutschland das Recht, zwischen den verschiedenen Formen der Kinderbetreuung zu wählen.

Anne babalar olarak siz Almanya’da farklı bakım seçenekleri arasında seçim yapma hakkına sahipsiniz.

Es gibt verschiedene Betreuungsangebote ab dem 1. Lebensjahr

1 yaşından itibaren çocuklara yönelik farklı bakım seçenekleri bulunmaktadır.

ab dem 3. Lebensjahr

3 yaşından itibaren

und nach dem 6. Lebensjahr.

ve 6 yaşından itibaren.

Betreuungsangebot ab dem 1. Lebensjahr:

1 Yaşından İtibaren Bakım Seçenekleri:

Kinderkrippen

Kreşler

In einer Krippe werden Kinder bis zum 3. Geburtstag betreut. Oft sind die Kindertageseinrichtung und die Kinderkrippe in einem Haus.

Kreşlerde çocuklar 3. yaş gününe kadar bakılır. Gündüz bakımevi ve kreşler sık sık aynı binada bulunur.

Da unter dreijährige Kinder viel Pflege und Zuwendung benötigen, sind die Gruppen sehr klein.

Üç yaşının altındaki çocukların çok bakım ve ilgiye ihtiyacı olduğundan gruplar çok küçüktür.

Weitere Informationen und Gruppenangebote erhalten Sie unter
www.kinderbetreuung-in-ulm.de

Daha ayrıntılı bilgi ve grup seçeneklerini burada bulabilirsiniz
www.kinderbetreuung-in-ulm.de

Betreuungsangebot ab dem 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt

3 Yaşından Okul Yaşına Kadar Bakım Seçenekleri

Kindertageseinrichtung (KiTa)

Çocuk Gündüz Bakım Evi (KiTa)

In der KiTa werden Kinder zwischen 3 und 6 Jahren betreut. Kinder werden mit 6 Jahren schulpflichtig.

KiTa’da 3 ila 6 yaş grubundaki çocuklara bakılmaktadır. Çocuklar 6 yaşında okula başlamak zorundadır.

Die KiTas haben von Montag bis Freitag geöffnet.

KiTa’lar hafta içi, (Pazartesi-Cuma) hizmet verir.

Jede Familie hat einen unterschiedlichen Betreuungsbedarf.

Her ailenin bakım ihtiyacı farklıdır.

Es gibt deshalb KiTas mit unterschiedlichen Betreuungszeiten:

Bu nedenle farklı zamanlarda bakım hizmeti veren KiTa’lar var:

Regelbetreuung:

Genel bakım hizmeti:

Bis zu 33 Stunden in der Woche
Unterbrechung am Mittag
2-3 Nachmittage
ohne Mittagessen

Haftada 33 saate kadar
Öğle arası
2 -3 gün öğleden sonra
Öğle yemeği dahil değildir

Verlängerte Öffnungszeiten:

Ek çalışma saatleri:

Bis zu 33 Stunden in der Woche
Bis circa 14 Uhr
durchgängige Betreuung
zum Teil mit Mittagessen

Haftada 33 saate kadar
yakl. saat 14’e kadar
kesintisiz bakım;
kısmen öğle yemeği ile

Ganztagesbetreuung:

Tam gün bakım hizmeti:

33 bis 52 Stunden in der Woche
Vormittag und Nachmittag
mit Mittagessen

Haftada 33 ila 52 saate kadar
Öğleden önce ve öğleden sonra
Öğle yemeği dahildir

Kindertagespflege

Çocuk gündüz bakımı

Ein Kind (0-14 Jahre) kann auch in einer Kindertagespflege betreut werden. Kindertagespflege heißt: Eine andere Person betreut Ihr Kind.

Bir çocuk (0-14 yaş) arasında gündüz bakım seçeneklerinden faydalanabilir. Çocuk gündüz bakımı başka bir kişinin çocuğunuza bakması anlamına gelir.

Die Person nennt man Tagesmutter oder Tagesvater. Eine Tagesmutter oder ein Tagesvater betreut bis zu 5 Kinder gleichzeitig.

Çocuğunuza gündüz bakan kişiye bakıcı anne veya bakıcı baba denir. Bakıcı anne veya babalar aynı anda en fazla 5 çocuğa bakarlar.

Die Betreuung findet in der Wohnung von der Tagesmutter/dem Tagesvater statt, in der Wohnung der Eltern oder in anderen geeigneten Räumen.

Bakım bakıcı anne veya babanın evinde, sizin evinizde veya diğer bakıma uygun mekanlarda gerçekleşir.

Tagesmütter und Tagesväter haben eine Pflegeerlaubnis. Das wird vom Jugendamt geprüft.

Bakıcı anne ve babaların çocuklarınıza bakmak için özel izni vardır. Bu izin düzenli olarak gençlik dairesi tarafından kontrol edilir.

Schulkinder ab dem 6. Lebensjahr

6 Yaşından İtibaren Okul Çağındaki Çocuklar

Hort

Okul sonrası gündüz bakımevi

Bis zum 12. Lebensjahr können Kinder in den Hort gehen.

Çocuklar 12 yaşına kadar okuldan sonrası gündüz bakımevine gidebilirler.

Die Anmeldung erfolgt direkt in der Kindertageseinrichtung.

Kayıt doğrudan çocuk gündüz bakım evinde alınır.

Das heißt: Ihr Kind kann am Nachmittag nach der Schule weiter betreut werden.

Bu, çocuğunuza okul bittikten sonra öğleden sonraları bakılacağı anlamına gelir.

Betreuungsangebote in der Grundschule

İlkokulda etüt hizmetleri

An allen Ulmer Grundschulen gibt es eine Betreuung vor und nach dem Unterricht für Ihr Kind. Es gibt viele verschiedene Angebote.

Ulm’daki tüm ilkokullarda ders öncesi ve sonrasında çocuğunuz için etüt hizmeti verilir. Farklı seçenekler mevcuttur.

Die genauen Betreuungszeiten richten sich nach der Betreuungsform der Schule. Bitte fragen Sie bei Ihrer Schule nach.

Kesin etüt zamanları okulun verdiği etüt hizmetine göre değişir. Lütfen okulunuz ile görüşün.

Wie melden Sie Ihr Kind in der KiTa an

Çocuğunuzu KiTa’ya nasıl kaydedebilirsiniz

🔗 Link kopieren | copy link

Um einen KiTa-Platz für Ihr Kind zu bekommen, müssen Sie folgende Schritte beachten:

Çocuğunuzu bir KiTa’ya yerleştirmek için aşağıdaki adımları dikkate almalısınız:

Wie melden Sie Ihr Kind in der KiTa an | Çocuğunuzu KiTa’ya nasıl kaydedebilirsiniz

Wichtige Termine

Önemli Tarihler

🔗 Link kopieren | copy link

Die Zusagen für einen Platz werden ab März verschickt.

Mart ayı itibariyle boş yer için haber verilir.

Das KiTa-Jahr beginnt in der Regel am 1. September.

KiTa yılı genel olarak 1 Eylül’de başlar.

Gibt es freie Plätze in der KiTa, können Kinder über das ganze Jahr zu Monatsbeginn aufgenommen werden.

KiTa’da boş yer varsa, çocuklar yıl boyunca ay başından itibaren kaydedilebilir.

Beiträge und Kosten

Etüt merkezlerinin ücretleri ve masrafları

🔗 Link kopieren | copy link

Eltern zahlen jeden Monat Geld für die KiTa. Wie viel Geld man zahlt, hängt vom Einkommen der Eltern, der Anzahl der Kinder in der Familie und von der Anzahl der Betreuungsstunden ab.

Ebeveynler KiTa’ya aylık bir ücret öder. Ücret, ebeveynlerin gelirine, ailenin çocuk sayısına ve etüt saatlerine bağlıdır.

Wenn Sie nicht genug Geld haben,können Sie beim Jugendamt eine LobbyCard beantragen und werden von den Gebühren befreit. Das Jugendamt finden Sie in der Erstanlaufstelle Ihres Stadtteils (Sozialraums).

Yeterince paranız yoksa, gençlik dairesinden LobbyCard için başvuru yapabilir ve ücretten muaf tutulabilirsiniz. Gençlik dairesini bulunduğunuz bölgenin (sosyal bölge) ilk başvuru noktasında bulabilirsiniz.

Eingewöhnung

Alışma Dönemi

🔗 Link kopieren | copy link

Während der ersten Zeit in der KiTa ist für Ihr Kind alles neu und unbekannt. Dies ist oft für Ihr Kind die erste Trennung von zu Hause. Das Kind kann sich unsicher und ängstlich fühlen.

KiTa’daki ilk zamanlarında çocuğunuz için her şey yenidir. Çoğu zaman ilk defa evden ayrılır. Çocuğunuz güvensiz hissedebilir ve korkabilir.

Die Erfahrungen, die Ihr Kind in dieser neuen Situation macht, sind prägend für sein weiteres Leben. Deshalb ist es wichtig, dass sich Ihr Kind langsam und schrittweise an die KiTa gewöhnt.

Çocuğunuzun bu yeni durumda yaşadığı deneyimler gelecekteki yaşamını şekillendirecektir. Bu nedenle çocuğunuzun yavaş ve adım adım KiTa’ya alışması gerekir.

Für die Eingewöhnung macht die KiTa mit den Eltern einen Plan.

Alışma dönemi için KiTa ebeveynlerle birlikte plan yapar..

Am Anfang werden Sie zusammen mit Ihrem Kind in der KiTa sein.

İlk başta siz de çocuğunuzla birlikte KiTa’da bulunursunuz.

Später bleibt Ihr Kind immer mehr Stunden alleine in der KiTa.

Daha sonra çocuğunuz gittikçe daha uzun bir süreyi siz olmadan tek başına KiTa’da geçirir.

Die Eingewöhnung ist abgeschlossen, wenn das Kind auf andere Kinder zugeht und gerne alleine in die KiTa geht. Wie schnell sich das Kind an die anderen Kinder und an die pädagogischen Fachkräfte gewöhnt, ist sehr unterschiedlich. Je nach Alter und Erfahrungen des Kindes kann die Eingewöhnungszeit 1 bis 3 Wochen dauern.

Çocuk, diğer çocuklarla kaynaştığında ve kendi başına severek KiTa’ya gitmeye başladığında, alışma dönemi tamamlanmıştır. Her çocuğun diğer çocuklara ve pedagoglara alışma süresi farklıdır. Çocuğun yaş ve tecrübesine bağlı olarak alışma dönemi 1 ila 3 hafta sürebilir.

Das braucht Ihr Kind in der KiTa

Çocuğunuzun KiTa’da Nelere İhtiyacı Var?

In der KiTa hat jedes Kind einen Garderobenplatz. Dort werden Sachen aufbewahrt, die Ihr Kind im KiTa-Alltag braucht:

KiTa’da her çocuğun vestiyerde bir yeri vardır. Orada, çocuğunuzun gün boyunca KiTa’da ihtiyacı olan eşyaları saklanır:

Das sind zum Beispiel:

Örneğin:

🔗 Link kopieren | copy link

Hausschuhe

Terlik

Windeln und Feuchttücher

Bez ve ıslak mendil

Wechselkleidung

Yedek kıyafet

Kuscheltier / Schnuller

Oyuncak hayvan / Emzik

Tasche für Vesper

Beslenme çantası

In vielen KiTas gehen die Kinder jeden Tag nach draußen. Hierfür benötigt Ihr Kind passende Kleidung für jedes Wetter:

Çoğu KiTa’da çocuklar her gün dışarıya çıkar. Bu nedenle çocuğunuzun her türlü hava şartı için uygun giysilere ihtiyacı vardır.

Gummistiefel

Plastik çizme

Regenjacke

Yağmurluk

Yağmur tulumu

Rain trousers

Informationsaustausch mit der Kindertageseinrichtung

Gündüz Çocuk Bakımeviyle Bilgi Paylaşımı

Vertrauen haben und zuverlässig sein ist wichtig.

Güvenmek ve güvenilir olmak önemlidir.

🔗 Link kopieren | copy link

Wenn Sie Fragen zu Ihrem Kind oder zur pädagogischen Arbeit in der KiTa haben, dann sprechen Sie mit der Leitung oder der pädagogischen Fachkraft.

Çocuğunuz veya KiTa’daki pedagojik çalışmalar hakkında soru sormak isterseniz, yönetim veya eğitmenlerimizle görüşebilirsiniz.

Wichtige Termine und Informationen stehen an der Info-Tafel oder Sie erhalten einen Infobrief oder eine E-Mail.

Önemli tarihler ve bilgiler bilgi panosuna asılır veya size bir bilgi mektubu veya e-posta gönderilir.

Bitte geben Sie in der KiTa Bescheid, wenn Ihr Kind aus bestimmten Gründen nicht in die KiTa kommen kann.

Çocuğunuz belirli sebeplerden dolayı KiTa’ya gelemezse, lütfen KiTa’yı bilgilendirin.

Wenn Ihr Kind krank ist oder eine ansteckende Krankheit hat, muss es zu Hause bleiben. So kann sich Ihr Kind schneller erholen und wieder gesund werden.

Çocuğunuz hastaysa veya bulaşıcı bir hastalığı varsa, evde kalmak zorundadır. Böylece çocuğunuz daha çabuk dinlenip iyileşebilir.

Kinder bringen und abholen

Ulaşım

🔗 Link kopieren | copy link

In Deutschland gibt es eine Aufsichtspflicht. Diese Aufsichtspflicht regelt das Bringen und das Abholen der Kinder.

Almanya’da gözetim yükümlülüğü vardır. Bu denetim görevi, çocukların ulaşımını da düzenler.

Da Ihr Kind noch klein ist, darf es nicht alleine in die KiTa gehen und auch nicht alleine die KiTa verlassen. Die Eltern sind auf dem Weg zur KiTa und auf dem Weg nach Hause für ihr Kind verantwortlich.

Çocuğunuz henüz küçük olduğu için KiTa’ya tek başına gidemez ve KiTa’dan tek başına ayrılamaz. Çocukların KiTa’ya gidiş ve dönüşünden ebeveynleri sorumludur.

Die pädagogische Fachkraft übernimmt die Aufsichtspflicht mit der Begrüßung des Kindes. Während der vereinbarten Betreuungszeit ist die pädagogische Fachkraft für Ihr Kind verantwortlich.

Eğitmen, çocuğu teslim aldıktan sonra denetiminden sorumlu olur. Kararlaştırılan etüt süresi boyunca çocuğunuzdan eğitmen sorumludur.

Nur Eltern können entscheiden, wer ihr Kind von der KiTa abholen darf. Wenn das Kind von einer anderen Person abgeholt wird, benötigt die KiTa eine schriftliche Erlaubnis.

Sadece ebeveynler çocuklarını KiTa’dan kimlerin alabileceğine karar verebilir. Çocuğu başkası alacaksa KiTa’ya yazılı izin ibra etmesi gerekir.

Ansteckende Krankheiten

Bulaşıcı Hastalıklar

🔗 Link kopieren | copy link

In Deutschland existiert eine Mitteilungspflicht.

Almanya’da bildirim yükümlülüğü bulunmaktadır.

Das bedeutet: Sie müssen die pädagogischen Fachkräfte informieren, wenn Ihr Kind ansteckende Krankheiten hat.

Bu, çocuğunuz bulaşıcı bir hastalığa yakalandığında bunu eğitmenlere bildirmeniz gerektiği anlamına gelir.

Ansteckende Krankheit heißt: Menschen können die Krankheiten an andere Menschen weitergeben. Viele Krankheiten sind ansteckend, zum Beispiel:

Bulaşıcı hastalıklar, bir insandan diğer insana bulaşan hastalıklardır. Birçok hastalık bulaşıcıdır, örneğin:

Windpocken

Su çiçeği

Läuse

Bitlenme

Scharlach

Kızıl

Mumps

Mumps

Masern

Kızamık

Röteln

Kızamıkçık

Es gibt aber noch viel mehr ansteckende Krankheiten. Bei jeder ansteckenden Krankheit braucht Ihr Kind eine Erlaubnis von der Kinderärztin / vom Kinderarzt, bevor es wieder in die KiTa kommen kann.

Ancak daha bulaşıcı hastalıklar var. Her bulaşıcı hastalık geçirdiğinde çocuğun KiTa’ya tekrar gelebilmesi için çocuk doktorunun izni gerekir.

Zusammenarbeit mit Eltern in der KiTa

Anaokulunda ebeveynler ile iş birliği

Eltern kennen ihr Kind am besten. Sie wissen zum Beispiel:

Çocuklarını en iyi anne babalar tanır. Örneğin şunları en iyi siz bilirsiniz:

🔗 Link kopieren | copy link

Was isst Ihr Kind gerne?

Çocuğunuz ne yemek sever?

Was spielt Ihr Kind gerne?

Çocuğunuz ne oynamayı sever?

Was hat Ihr Kind schon erlebt?

Çocuğunuz hangi deneyimlere sahip?

Was erzählt Ihr Kind von der KiTa?

Çocuğunuz KiTa hakkında neler anlatır?

Weshalb ist Ihr Kind traurig oder fröhlich?

Çocuğunuz neden mutlu veya mutsuz?

Wer gehört zur Familie?

Kimler aileden?

Was interessiert Ihr Kind besonders?

Çocuğunuzun ilgisini neler çekiyor?

Durch regelmäßige Gespräche mit den Eltern lernt die pädagogische Fachkraft das Kind besser kennen. Gegenseitiges Vertrauen hilft dem Kind bei seiner Entwicklung.

Ebeveynlerle düzenli olarak görüşerek eğitmen çocuğu daha yakından tanımaya başlar. Karşılıklı güven çocuğun gelişmesine yardımcı olur.

Sie können mit den pädagogischen Fachkräften sprechen:

Eğitmenlerle şu zamanlarda görüşebilirsiniz:

wenn Sie Ihr Kind in die KiTa bringen oder es abholen

Çocuğunuzu KiTa’ya getirdiğinizde veya KiTa’dan aldığınızda

bei Veranstaltungen in der KiTa

KiTa’daki etkinliklerde

bei Elterngesprächen

Veli görüşmelerinde

bei Elternabenden

Veli toplantı akşamlarında

Deutsche Sprache und Familiensprache

Almanca ve Aile Dili

🔗 Link kopieren | copy link

Für Ihr Kind ist es wichtig, die deutsche Sprache zu lernen. Kleine Kinder lernen eine neue Sprache viel schneller als Erwachsene. Dafür muss Ihr Kind regelmäßig in die KiTa gehen.

Çocuğunuzun Almanca dilini öğrenmesi önemlidir. Küçük çocuklar yeni bir dili yetişkinlerden çok daha hızlı öğrenir. Bunun için çocuğunuzun düzenli olarak KiTa’ya gitmesi şarttır.

Sprache lernen findet in allen Situationen im Alltag statt. Zum Beispiel beim: Ankommen, gemeinsam Essen, miteinander Spielen, Zuhören, Erzählen, Ausflüge, Singen, Vorlesen

Dil, günlük yaşamın her alanında öğrenilir. Örneğin: Geliş, birlikte yemek yemek, birlikte oyun oynamak, dinlemek, anlatmak, geziler, şarkı söylemek, okumak

Es ist aber auch wichtig, die Muttersprache zu lernen und zu sprechen. Das heißt, die Sprache zu lernen und zu benutzen, die Sie in Ihrer Familie sprechen. Wenn das Kind die Muttersprache gut spricht, kann es eine weitere Sprache leichter lernen.

Ancak ana dilini öğrenmek ve konuşmak da önemlidir. Bu, ailenizde konuştuğunuz dili öğrenmek ve kullanmak anlamına gelir. Çocuk ana dilini iyi konuşursa, başka bir dili daha kolay öğrenebilir.

Karte Frühkindliche Bildung
Map Early childhood education