Berufliche Schulen und Studium
Meslek okulları ve yükseköğrenim

Möglichkeiten nach dem Hauptschulabschluss
Hauptschule Diploması aldıktan sonra meslek okulları çerçevesindeki olanaklar

Ausbildung

meslek eğitimi

🔗 Link kopieren | copy link

Berufsschule

Meslek okulu

Berufsschulen führen die theoretische Ausbildung im dualen System (Lehre) durch.
500.000 junge Menschen in Deutschland starten jedes Jahr eine duale Ausbildung. Sie dauert meistens 3 Jahre oder 3,5 Jahre. Es gibt ungefähr 350 verschiedene Ausbildungsberufe.

Meslek okulları dual (ikili) meslek eğitimi sistemi çerçevesinde teorik meslek eğitimi verirler. Almanya‘da her yıl 500.000 genç insan 3 ila 3,5 yıl süren dual bir meslek eğitimine başlamaktadır. 350‘ye yakın mesleğin eğitimini dual sistem çerçevesinde görmek mümkündür.

Was ist eine duale Ausbildung?

Dual (ikili) meslek eğitimi nedir?

Die Berufsausbildung im dualen System findet an zwei Orten statt:

Dual sistem çerçevesindeki meslek eğitimi iki değişik yerde verilir:

Der eine Ort ist in einem Betrieb. Hier lernt man praktisches Wissen für seinen Beruf.

İşyerinde mesleğe yönelik pratik bilgiler verilir.

Der andere Ort ist in einer Berufsschule. Hier kann man in der Klasse lernen.

Meslek okulunda, bir sınıf bünyesinde ders verilir

SchülerInnen lernen zum Beispiel drei oder vier Tage pro Woche in einem Betrieb und an ein bis zwei Tagen in der Berufsschule.

Öğrenciler mesela haftanın üç veya dört günü işletmede, haftanın bir veya iki günü ise meslek okulunda öğrenim görürler.

Um eine duale Ausbildung zu machen braucht man einen Ausbildungs-Platz. Das ist eine Lehrstelle bei einem Betrieb.

Dual (ikili) bir meslek eğitimine başlamak için bir iş yerinde meslek eğitimi alabilme olanağına sahip olmalısınız

Wie findet man eine Lehrstelle?

Meslek eğitimini yapabileceğiniz iş yeri- ni nasıl bulursunuz?

Man bewirbt sich bei einem Betrieb. Am besten macht man vorher ein Praktikum. So lernt man den Beruf besser kennen.

Bir iş yerine başvurmanız gerekir. Bu iş yerinde önceden staj yaparsanız öğrenmek istediğiniz mesleği yakından tanıma olanağına sahip olursunuz.

Nach der Ausbildung

Meslek eğitimini bitirdikten sonra

Am Ende der Ausbildung macht man eine Prüfung. Dann bekommt man einen Abschluss.

Meslek eğitimini tamamladıktan sonra bir sınava girer ve diploma alırsınız.

Nach der Ausbildung ist man eine Fachkraft. Man kann sich dann weiterbilden und mehr Verantwortung übernehmen. Man kann zum Beispiel MeisterIn werden, einen eigenen Betrieb eröffnen und selber junge Menschen unterrichten.

Meslek eğitimini tamamladıktan sonra kalifiye eleman olursunuz. Kendinizi daha da geliştirebilir, daha fazla sorumluluk alabilirsiniz. Mesela usta olabilir, kendi iş yerinizi açabilir ve ileride siz de genç insanları eğitebilirsiniz.

Schulische Ausbildung

Okulda meslek eğitimi

Manche Ausbildungen im sozialen Bereich finden ebenfalls an zwei Orten statt. In der Berufsfachschule (BFS) lernt man in der Klasse theoretisches Wissen.

Bazı sosyal mesleki eğitimler de iki yerde verilir. Meslek okulunda (BFS) sınıfta teorik bilgiler öğrenilir.

In einer sozialen Einrichtung lernt man praktisches Wissen für den Beruf.

Sosyal bir kurumda meslek için pratik bilgiler öğrenilir.

Auch für die schulische Ausbildung ist meist ein Ausbildungsvertrag mit einer sozialen Einrichtung notwendig. Berufe in der schulischen Ausbildung sind zum Beispiel:

Okul eğitimi için genellikle sosyal bir kurumla yapılan çıraklık eğitimi sözleşmesi de gereklidir. Okul eğitimde öğrenilen meslekler genellikle:

– Altenpflegehilfe / Yaşlı bakıcı yardımcılığı
– Krankenpflegehilfe / Hasta bakıcı yardımcısı
– Kinderpflegehilfe / Çocuk bakıcısı yardımcıları
– Alltagsbetreuung / Günlük bakıcı
– Pflegefachfrau/-mann (Ausnahme: Voraussetzung mittlerer Bildungsabschluss) / – Bakım personeli (istisnai durumlar: orta okul diploması şartı)

1-jährige Berufsfachschulen (BFS)

Bir yıllık meslek yüksekokulu

🔗 Link kopieren | copy link

Aufnahmevoraussetzungen:

Başvuru koşulları:

Jugendliche unter 18 Jahren

18 yaşından küçük olmak

Jugendliche, die noch berufsschulpflichtig sind

Meslek okuluna gitmekle yükümlü olan

In einigen Ausbildungsberufen benötigen Jugendliche einen Vorvertrag oder eine schriftliche Ausbildungsplatzzusage eines Ausbildungsbetriebs.

Bazı meslek eğitimlerinde gençlerin bir önkontrat imzalamış olması veya meslek eğitimine başlayabileceklerine dair yazılı bir onay almaları gerekmektedir.

Das heisst: Damit bestätigt der Betrieb den Ausbildungsplatz ab dem zweiten Lehrjahr. Das erste Lehrjahr ist eine 1-jährige schulische Vollzeitausbildung.

Bu şu anlama gelmektedir: İş yeri, meslek eğitiminin ikinci yılı için onay verir. Birinci yılda öğrenciler devamlı bir şekilde meslek okuluna devam eder.

Ziele:

Hedefler:

Erfüllung der Berufsschulpflicht

Meslek okuluna devam etme yükümlülüğünü yerine getirmek

Abschlussprüfungen in fachpraktischen Fächern

Meslek eğitimi çerçevesinde pratik derslerin sınavlarını vermek

Gezielte fachliche Vorqualifikation

Doğrudan ön ihtisas kalifikasyonu

Erreichen der Ausbildungsreife

Meslek eğitimine başlayabilecek düzeye erişim

Praktika

Staj

Betriebe kennen lernen

İş yerlerini tanımak

Ausbildungsplatz bekommen

İşletmeleri tanımak

2-jährige Berufsfachschulen (BFS)

İki yıllık meslek yüksekokulu

🔗 Link kopieren | copy link

Aufnahmevoraussetzungen:

Başvuru koşulları:

SchülerInnen einer allgemeinbildenden Schule mit Hauptschulabschluss oder vergleichbarem Abschluss

Genel bir okula devam eden ve Hauptschule diploması veya buna kabil bir diplomaya sahip olan öğrenciler

Berufsfachschulen sind Vollzeitschulen.

Orta okul diplomasını ve meslek okuluna devam etme hakkını edinmek

Ziele:

Text

Berufliche Orientierung / Praktikum / Betriebe kennen lernen

Mesleki yönlendirme, staj ve iş yerlerini tanımak

die Fachschulreife (Mittlere Reife) erwerben

Orta okul diplomasını ve meslek okuluna devam etme hakkını edinmek

Ausbildungsplatz bekommen oder eine weiterführende Schule besuchen

Meslek eğitimine başlamak veya okula devam etmek

Schulen und Fachrichtungen (2-BFS)

Okullar ve bölümleri

🔗 Link kopieren | copy link

Friedrich-List-Schule Ulm:

2-jährige Berufsfachschule (BFS)

İki yıllık meslek yüksekokulu

Wirtschaft und Verwaltung

Ekonomi ve yönetim

Ferdinand-von-Steinbeis-Schule Ulm:

2-jährige Berufsfachschule (BFS)

İki yıllık meslek yüksekokulu

Bautechnik

İnşaat teknisyenliği

Valckenburgschule Ulm:
2-jährige Berufsfachschule (BFS)

İki yıllık meslek yüksekokulu

Gesundheit und Pflege

Sağlık ve bakım

Labortechnik

Laboratuvar tekniği

Hauswirtschaft und Ernährung

Beslenme ve ev yönetimi

Robert-Bosch-Schule Ulm:

2-jährige Berufsfachschule (BFS)

İki yıllık meslek yüksekokulu

Elektrotechnik

Elektronik teknisyenliği

Metalltechnik

Metal teknolojisi

Internationaler Bund (IB) – Berufliche Schulen Ulm:

2-jährige Kaufmännische Berufsfachschule (BFS)

2 yıllık tam zamanlı meslek okulu

Wirtschaft

Ekonomi

ProGenius Private Berufliche Schule Ulm:

2-jährige Kaufmännische Berufsfachschule (BFS)

2 yıllık tam zamanlı meslek okulu

Wirtschaft

Ekonomi

Möglichkeiten

Options

Mögliche berufsvorbereitende Bildungsangebote | Mesleğe hazırlayıcı eğitim olanakları

E

Möglichkeiten nach der Fachschulreife (Mittleren Reife) | Orta okul diploması aldıktan sonraki eğitim olanaklar

E

Berufliche Schulmöglichkeiten nach einer Ausbildung | Meslek eğitimini bitirdikten sonraki eğitim olanakları

E

Möglichkeiten nach dem Hauptschulabschluss | Hauptschule Diploması aldıktan sonra çocuğunuz hangi olanaklara sahiptir?

E

Möglichkeiten nach der Fachhochschulreife, Fachgebundenen Hochschulreife oder Allgemeinen Hochschulreife | Bellli bir dalda veya genel olarak yüksek öğrenime devam etme hakkı edindikten veya lise diploması (Abitur) aldıktan sonraki öğrenim olanakları

E

Steckbriefe | Meslek tasvirleri

Karte Berufliche Schulen und Studium
Map Vocational schools and study