Frühkindliche Bildung
Освіта дітей раннього та дошкільного віку

Viele Kinder besuchen in Deutschland vor Beginn der Schulzeit eine Betreuungseinrichtung. Diese nennt man Kindertageseinrichtungen (abgekürzt: KiTa).

Багато дітей відвідують у Німеччині соціальні дитячі установи з догляду за дітьми до вступу до школи. Їх називають дошкільний дитячий садок (скорочено: KiTa).

In Deutschland haben alle Kinder ab 1 Jahr ein Recht auf einen Betreuungsplatz. Das heißt: Jedes Kind muss einen Platz in einer KiTa bekommen, oder in der Kindertagespflege.
У Німеччині усі діти з 1 року мають право на отримання місця у дитячому садку. Це означає, що кожна дитина повинна мати місце в дитячому садку або в центрі денного догляду за дітьми.
Der Besuch der KiTa ist freiwillig. Sie entscheiden, ob Ihr Kind eine KiTa besucht. Für die Entwicklung des Kindes ist der Besuch der KiTa aber sehr wichtig.
Відвідування дитячого садка є добровільним. Ви вирішуєте, чи ваша дитина відвідуватиме дитячий садок. Проте відвідування дитячого садка є дуже важливим для розвитку дитини.

In Ulm gibt es auch Sonderpädagogische Frühberatungsstellen und Schulkindergärten. Hier finden Kinder mit besonderen Bedürfnissen von 0-6 Jahren und deren Eltern Beratung und Unterstützung: Kapitel Sonderpädagogische Bildungsangebote.

консультування з питань спеціальної корекційної педагогіки та шкільні дитячі садки. Тут діти з особливими потребами від 0 до 6 років та їхні батьки знаходять пораду та підтримку: Розділ Пропозиції щодо освіти з корекційною педагогікою

Ein Recht auf einen KiTa-Platz

Право на місце у дитячому садку

🔗 Link kopieren | copy link
In Deutschland haben alle Kinder ab 1 Jahr ein Recht auf einen Betreuungsplatz.
У Німеччині усі діти з 1 року мають право на отримання місця у дитячому садку.
Das heißt: Jedes Kind muss einen Platz in einer KiTa bekommen. Oder in der Kindertagespflege.
Це означає, що кожна дитина повинна отримати місце у дитячому садку. Або в центрі з денного догляду за дітьми.
Es gibt Regeln, wie viele Stunden Ihr Kind am Tag in der KiTa bleiben kann.
Існують правила щодо того, скільки годин на день ваша дитина може перебувати в дитячому садку.
Ihr Kind kann auch länger in der KiTa bleiben, wenn es bestimmte Gründe gibt. Zum Beispiel, wenn Sie lange arbeiten, studieren, eine Ausbildung machen.
Ваша дитина може залишатися в дитячому садку і довше, якщо на те є певні причини. Наприклад, якщо ви довго працюєте, навчаєтеся в університеті, отримуєте професійну освіту.

Alle Kinder sind willkommen in der KiTa.

У дитячому садку раді усім дітям.

Die KiTa ist ein Lebens- und Lernort.

Дитячий садок — це місце для життя та навчання.

Sie bietet den Kindern viele Möglichkeiten zum Spielen, zum Lernen und Freunde zu finden.

Він пропонує дітям безліч можливостей для ігор, навчання та пошуку друзів.

In der KiTa können die Kinder ihre Fähigkeiten und Interessen weiterentwickeln.

У дитячому садку діти можуть розвивати свої навички та інтереси.

In den KiTas arbeiten pädagogische Fachkräfte mit einer qualifizierten Ausbildung, die für die Bedürfnisse und Interessen der Kinder da sind.

У дитячих садках працюють педагогічні фахівці з кваліфікованою підготовкою, які знаходяться там для задоволення потреб та інтересів дітей.
In den KiTas bekommen Familien Unterstützung, wenn sie Beratung zur Entwicklung ihrer Kinder benötigen.
У дитячих садках сім’ї отримують підтримку, якщо їм потрібна порада щодо розвитку їхніх дітей.

Betreuungsformen

Форми догляду

🔗 Link kopieren | copy link
In der Stadt Ulm gibt es zurzeit insgesamt 98 Kindertageseinrichtungen für die Förderung, Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder.

У місті Ульм на сьогодні налічується загалом 98 дитячих садків для підтримки, виховання, освіти та догляду за дітьми.

Als Eltern haben Sie in Deutschland das Recht, zwischen den verschiedenen Formen der Kinderbetreuung zu wählen.

У Німеччині батьки мають право вибирати між різними формами догляду за дитиною.

Es gibt verschiedene Betreuungsangebote ab dem 1. Lebensjahr

Існують різні варіанти догляду за дітьми від 1-го року життя

ab dem 3. Lebensjahr

з 3-річного віку

und nach dem 6. Lebensjahr.

та після 6-го року життя.

Betreuungsangebot ab dem 1. Lebensjahr:

Догляд за дітьми пропонується з 1-го року життя:

Kinderkrippen

Ясла

In einer Krippe werden Kinder bis zum 3. Geburtstag betreut. Oft sind die Kindertageseinrichtung und die Kinderkrippe in einem Haus.

У яслах за дітьми доглядають до досягнення ними трирічного віку. Часто дитячий садок та ясла розташовані в одному будинку.

Da unter dreijährige Kinder viel Pflege und Zuwendung benötigen, sind die Gruppen sehr klein.

Оскільки дітям до трьох років потрібно багато турботи та уваги, групи дуже маленькі.

Weitere Informationen und Gruppenangebote erhalten Sie unter
www.kinderbetreuung-in-ulm.de

Для отримання додаткової інформації та групових пропозицій, будь ласка, звертайтесь
www.kinderbetreuung-in-ulm.de

Betreuungsangebot ab dem 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt

Пропозиції з догляду за дітьми з 3 років і надалі до вступу до школи

Kindertageseinrichtung (KiTa)

Дитячий садок (KiTa)

In der KiTa werden Kinder zwischen 3 und 6 Jahren betreut. Kinder werden mit 6 Jahren schulpflichtig.

У дитячому садку доглядають за дітьми віком від 3 до 6 років. Діти повинні відвідувати школу у віці з 6 років.

Die KiTas haben von Montag bis Freitag geöffnet.

Дитячі садки працюють з понеділка до п’ятниці.

Jede Familie hat einen unterschiedlichen Betreuungsbedarf.

Кожна сім’я має різні потреби у догляді.

Es gibt deshalb KiTas mit unterschiedlichen Betreuungszeiten:

Тому існують дитячі садки з різним часом догляду:

Regelbetreuung:

Базовий догляд:

Bis zu 33 Stunden in der Woche
Unterbrechung am Mittag
2-3 Nachmittage
ohne Mittagessen

до 33 годин на тиждень
Перерва опівдні
2–3 післяобідні
години без обіду

Verlängerte Öffnungszeiten:

Продовжені години роботи:

Bis zu 33 Stunden in der Woche
Bis circa 14 Uhr
durchgängige Betreuung
zum Teil mit Mittagessen

до 33 годин на тиждень
приблизно до 14 години
Постійний догляд
Частково з обідом

Ganztagesbetreuung:

Догляд протягом усього дня:

33 bis 52 Stunden in der Woche
Vormittag und Nachmittag
mit Mittagessen

від 33 до 52 годин на тиждень
До обіду та після обіду
з обідом

Kindertagespflege

Денний догляд дітей

Ein Kind (0-14 Jahre) kann auch in einer Kindertagespflege betreut werden. Kindertagespflege heißt: Eine andere Person betreut Ihr Kind.

За дитиною (0–14 років) також можна доглядати в дитячій установі по денному догляду. Дитячий садок з денним доглядом означає: Вашу дитину доглядає інша людина..

Die Person nennt man Tagesmutter oder Tagesvater. Eine Tagesmutter oder ein Tagesvater betreut bis zu 5 Kinder gleichzeitig.

Така людина називається нянею-вихователем. Няня-вихователь доглядає до 5 дітей одночасно.

Die Betreuung findet in der Wohnung von der Tagesmutter/dem Tagesvater statt, in der Wohnung der Eltern oder in anderen geeigneten Räumen.

Догляд здійснюється в квартирі няні-вихователя, у будинку батьків чи інших відповідних приміщеннях.

Tagesmütter und Tagesväter haben eine Pflegeerlaubnis. Das wird vom Jugendamt geprüft.

Няні-вихователі дітей мають дозвіл на виховання або догляд. Це перевіряється відділом соціального забезпечення молоді.

Schulkinder ab dem 6. Lebensjahr

Школярі з 6-го року життя

Hort

Група продовженого дня

Bis zum 12. Lebensjahr können Kinder in den Hort gehen.

Діти можуть відвідувати групу продовженого дня до 12 років.

Die Anmeldung erfolgt direkt in der Kindertageseinrichtung.

Реєстрація відбувається безпосередньо у дитячому садку.

Das heißt: Ihr Kind kann am Nachmittag nach der Schule weiter betreut werden.

Це означає, що ваша дитина може залишатися під наглядом у другій половині дня після школи.

Betreuungsangebote in der Grundschule

Послуги з догляду за дітьми у початковій школі

An allen Ulmer Grundschulen gibt es eine Betreuung vor und nach dem Unterricht für Ihr Kind. Es gibt viele verschiedene Angebote.

У всіх початкових школах Ульма є можливість доглянути вашу дитину до і після занять в школі. Існує безліч різних пропозицій.

Die genauen Betreuungszeiten richten sich nach der Betreuungsform der Schule. Bitte fragen Sie bei Ihrer Schule nach.

Точні години догляду залежать від типу догляду, який пропонується школою.Будь ласка, дізнайтесь у своїй школі.

Wie melden Sie Ihr Kind in der KiTa an

Як зареєструвати свою дитину в дитячому садку

🔗 Link kopieren | copy link

Um einen KiTa-Platz für Ihr Kind zu bekommen, müssen Sie folgende Schritte beachten:

Для того, щоб отримати місце в дитячому садку для своєї дитини, ви повинні виконати такі кроки:

Wie melden Sie Ihr Kind in der KiTa an | Як зареєструвати свою дитину в дитячому садку

Wichtige Termine

Важливі дати

🔗 Link kopieren | copy link

Die Zusagen für einen Platz werden ab März verschickt.

Заявки на отримання місця надсилаються з березня.

Das KiTa-Jahr beginnt in der Regel am 1. September.

Рік догляду в дитячому садку зазвичай починається 1 вересня.

Gibt es freie Plätze in der KiTa, können Kinder über das ganze Jahr zu Monatsbeginn aufgenommen werden.

Якщо в дитячому садку є вільні місця, дітей можна приймати на початку місяця протягом усього року.

Beiträge und Kosten

Внески та витрати

🔗 Link kopieren | copy link

Eltern zahlen jeden Monat Geld für die KiTa. Wie viel Geld man zahlt, hängt vom Einkommen der Eltern, der Anzahl der Kinder in der Familie und von der Anzahl der Betreuungsstunden ab.

Батьки платять гроші за дитячий садок щомісяця. Яку суму ви платите, залежить від доходу батьків, кількості дітей у сім’ї та кількості годин догляду.

Wenn Sie nicht genug Geld haben,können Sie beim Jugendamt eine LobbyCard beantragen und werden von den Gebühren befreit. Das Jugendamt finden Sie in der Erstanlaufstelle Ihres Stadtteils (Sozialraums).

Якщо у вас недостатньо грошей, ви можете подати заяву на отримання LobbyCard у Відомство у справах молоді та бути звільненим від оплати. Відомство в справах молоді ви знайдете в координаційному центрі вашого округу (соціальному районі).

Eingewöhnung

Адаптація

🔗 Link kopieren | copy link

Während der ersten Zeit in der KiTa ist für Ihr Kind alles neu und unbekannt. Dies ist oft für Ihr Kind die erste Trennung von zu Hause. Das Kind kann sich unsicher und ängstlich fühlen.

Під час першого перебування в дитячому садку для вашої дитини все є новим та невідомим.Часто це перша розлука з будинком для вашої дитини. Дитина може почуватися невпевнено та тривожно.

Die Erfahrungen, die Ihr Kind in dieser neuen Situation macht, sind prägend für sein weiteres Leben. Deshalb ist es wichtig, dass sich Ihr Kind langsam und schrittweise an die KiTa gewöhnt.

Досвід, отриманий вашою дитиною в цій новій ситуації, впливає на формування її подальшого життя. Тому важливо, щоб ваша дитина звикала до дитячого садка повільно та поступово.

Für die Eingewöhnung macht die KiTa mit den Eltern einen Plan.

Дитячий садок разом з батьками складає план на період адаптації.

Am Anfang werden Sie zusammen mit Ihrem Kind in der KiTa sein.

Спочатку ви перебуватимете в дитячому садку разом зі своєю дитиною.

Später bleibt Ihr Kind immer mehr Stunden alleine in der KiTa.

Пізніше ваша дитина буде проводити все більше і більше годин одна в дитячому садку.

Die Eingewöhnung ist abgeschlossen, wenn das Kind auf andere Kinder zugeht und gerne alleine in die KiTa geht. Wie schnell sich das Kind an die anderen Kinder und an die pädagogischen Fachkräfte gewöhnt, ist sehr unterschiedlich. Je nach Alter und Erfahrungen des Kindes kann die Eingewöhnungszeit 1 bis 3 Wochen dauern.

Адаптація завершується, коли дитина починає контактувати з іншими дітьми і з радістю йде в дитячий садок. Те, як швидко дитина звикає до інших дітей та педагогічного персоналу, різниться у кожному конкретному випадку. Залежно від віку та досвіду дитини період адаптації може зайняти від 1 до 3 тижнів.

Das braucht Ihr Kind in der KiTa

Це потрібно вашій дитині в дитячому садку

In der KiTa hat jedes Kind einen Garderobenplatz. Dort werden Sachen aufbewahrt, die Ihr Kind im KiTa-Alltag braucht:

У дитячому садку у кожної дитини є місце для зберігання одягу. Тут зберігаються речі, які необхідні вашій дитині у повсякденному житті в дитячому садку:

Das sind zum Beispiel:

До них належать, наприклад:

🔗 Link kopieren | copy link

Hausschuhe

Тапочки

Windeln und Feuchttücher

Підгузки та вологі серветки

Wechselkleidung

Змінний одяг

Kuscheltier / Schnuller

М’яка іграшка / соска

Tasche für Vesper

Сумка для підвечірка (Vesper)

In vielen KiTas gehen die Kinder jeden Tag nach draußen. Hierfür benötigt Ihr Kind passende Kleidung für jedes Wetter:

У багатьох дитячих садках діти гуляють на вулиці щодня. Для цього вашій дитині необхідно мати відповідний одяг для будь-якої погоди, як-от:

Gummistiefel

Гумові чоботи

Regenjacke

Дощова куртка

Matschhose

Штани для вологої погоди

Informationsaustausch mit der Kindertageseinrichtung

Обмін інформацією з дитячим садком

Vertrauen haben und zuverlässig sein ist wichtig.

Користуватися довірою та бути надійним дуже важливо.

🔗 Link kopieren | copy link

Wenn Sie Fragen zu Ihrem Kind oder zur pädagogischen Arbeit in der KiTa haben, dann sprechen Sie mit der Leitung oder der pädagogischen Fachkraft.

Якщо у вас є питання про вашу дитину або про педагогічну роботу в дитячому садку, будь ласка, поговоріть із керівництвом або фахівцем з педагогіки.

Wichtige Termine und Informationen stehen an der Info-Tafel oder Sie erhalten einen Infobrief oder eine E-Mail.

Важливі дати та інформація публікуються на інформаційній дошці або ви отримаєте інформаційний лист або електронне повідомлення.

Bitte geben Sie in der KiTa Bescheid, wenn Ihr Kind aus bestimmten Gründen nicht in die KiTa kommen kann.

Будь ласка, повідомляйте в дитячий садок, якщо ваша дитина не може прийти в дитячий садок з певних причин.

Wenn Ihr Kind krank ist oder eine ansteckende Krankheit hat, muss es zu Hause bleiben. So kann sich Ihr Kind schneller erholen und wieder gesund werden.

Якщо ваша дитина хвора, або у неї інфекційна хвороба, вона повинна залишатися вдома. Таким чином, ваша дитина зможе швидше відновитися і знову стати здоровою.

Kinder bringen und abholen

Приведення та забирання дітей

🔗 Link kopieren | copy link

In Deutschland gibt es eine Aufsichtspflicht. Diese Aufsichtspflicht regelt das Bringen und das Abholen der Kinder.

У Німеччині існує обов’язок нагляду за дітьми. Цей обов’язок з нагляду за дітьми регулює приведення та забирання дітей.

Da Ihr Kind noch klein ist, darf es nicht alleine in die KiTa gehen und auch nicht alleine die KiTa verlassen. Die Eltern sind auf dem Weg zur KiTa und auf dem Weg nach Hause für ihr Kind verantwortlich.

Оскільки ваша дитина ще маленька, їй не дозволяється ходити в дитячий садок одній, а також залишати дитячий садок одній. Батьки несуть відповідальність за свою дитину по дорозі до дитячого садка та по дорозі додому.

Die pädagogische Fachkraft übernimmt die Aufsichtspflicht mit der Begrüßung des Kindes. Während der vereinbarten Betreuungszeit ist die pädagogische Fachkraft für Ihr Kind verantwortlich.

Педагогічний працівник бере на себе обов’язок з нагляду з моменту вітання з дитиною. Протягом обумовленого часу догляду педагогічний працівник відповідає за вашу дитину.

Nur Eltern können entscheiden, wer ihr Kind von der KiTa abholen darf. Wenn das Kind von einer anderen Person abgeholt wird, benötigt die KiTa eine schriftliche Erlaubnis.

Тільки батьки можуть вирішувати, кому дозволено забирати їхню дитину з дитячого садка. Якщо дитину забирає інша людина, дитячому садку потрібно надати письмовий дозвіл.

Ansteckende Krankheiten

Інфекційні захворювання

🔗 Link kopieren | copy link

In Deutschland existiert eine Mitteilungspflicht.

У Німеччині існує зобов’язання щодо надання інформації.

Das bedeutet: Sie müssen die pädagogischen Fachkräfte informieren, wenn Ihr Kind ansteckende Krankheiten hat.

Це означає: ви повинні повідомити педагогічному персоналу, якщо ваша дитина має будь-які заразні захворювання.

Ansteckende Krankheit heißt: Menschen können die Krankheiten an andere Menschen weitergeben. Viele Krankheiten sind ansteckend, zum Beispiel:

Заразна хвороба означає, що: Люди можуть передавати хвороби іншим людям. Багато хвороб заразні, наприклад:

Windpocken

Вітряна віспа

Läuse

Воші

Scharlach

Скарлатина

Mumps

Mumps

Masern

Кір

Röteln

Краснуха

Es gibt aber noch viel mehr ansteckende Krankheiten. Bei jeder ansteckenden Krankheit braucht Ihr Kind eine Erlaubnis von der Kinderärztin / vom Kinderarzt, bevor es wieder in die KiTa kommen kann.

Але є набагато більше заразних хвороб. У разі будь-якого заразного захворювання вашій дитині потрібний дозвіл лікаря-педіатра перед поверненням у дитячий садок.

Zusammenarbeit mit Eltern in der KiTa

Співпраця з батьками у дитячому садку

Eltern kennen ihr Kind am besten. Sie wissen zum Beispiel:

Батьки знають свою дитину найкраще. Вони знають, наприклад:

🔗 Link kopieren | copy link

Was isst Ihr Kind gerne?

Що ваша дитина любить їсти?

Was spielt Ihr Kind gerne?

У що любить грати ваша дитина?

Was hat Ihr Kind schon erlebt?

Що вже пережила ваша дитина?

Was erzählt Ihr Kind von der KiTa?

Що ваша дитина говорить про дитячий садок?

Weshalb ist Ihr Kind traurig oder fröhlich?

Чому ваша дитина сумує чи радіє?

Wer gehört zur Familie?

Хто належить до сім’ї?

Was interessiert Ihr Kind besonders?

Що особливо цікавить вашу дитину?

Durch regelmäßige Gespräche mit den Eltern lernt die pädagogische Fachkraft das Kind besser kennen. Gegenseitiges Vertrauen hilft dem Kind bei seiner Entwicklung.

Завдяки регулярним бесідам з батьками педагогічний фахівець краще дізнається про дитину. Взаємна довіра допомагає дитині розвиватися.

Sie können mit den pädagogischen Fachkräften sprechen:

Ви можете поговорити з педагогічним персоналом:

wenn Sie Ihr Kind in die KiTa bringen oder es abholen

коли ви приводите свою дитину в дитячий садок або забираєте її

bei Veranstaltungen in der KiTa

на заходах у дитячих садках

bei Elterngesprächen

під час індивідуальних бесід з батьками

bei Elternabenden

на батьківських вечорах

Deutsche Sprache und Familiensprache

Німецька мова та мова сім’ї

🔗 Link kopieren | copy link

Für Ihr Kind ist es wichtig, die deutsche Sprache zu lernen. Kleine Kinder lernen eine neue Sprache viel schneller als Erwachsene. Dafür muss Ihr Kind regelmäßig in die KiTa gehen.

Для вашої дитини дуже важливо вивчати німецьку мову. Маленькі діти вчать нову мову набагато швидше, ніж дорослі. Для цього ваша дитина повинна регулярно відвідувати дитячий садок.

Sprache lernen findet in allen Situationen im Alltag statt. Zum Beispiel beim: Ankommen, gemeinsam Essen, miteinander Spielen, Zuhören, Erzählen, Ausflüge, Singen, Vorlesen

Вивчення мови відбувається у всіх ситуаціях у повсякденному житті. Наприклад: Прибуття, спільний обід, спільні ігри, слухання, розповідь історій, екскурсії, спів, читання вголос

Es ist aber auch wichtig, die Muttersprache zu lernen und zu sprechen. Das heißt, die Sprache zu lernen und zu benutzen, die Sie in Ihrer Familie sprechen. Wenn das Kind die Muttersprache gut spricht, kann es eine weitere Sprache leichter lernen.

Але також важливо вивчати рідну мову та спілкуватися нею. Це означає вивчення та використання мови, якою розмовляють у вашій сім’ї. Якщо дитина добре говорить рідною мовою, їй легше вивчити іншу мову.

Karte Frühkindliche Bildung
Map Early childhood education