Grundschulen
Початкові школи

Das Schulgesetz von Baden-Württemberg schreibt vor, dass alle Kinder mit 6 Jahren in die Schule kommen. Diese Grundschule dauert in der Regel 4 Jahre.

Шкільний закон землі Баден-Вюртемберг передбачає, що всі діти починають відвідувати школу у віці 6 років. Навчання у початковій школі зазвичай триває 4 роки.

Vorbereitungsklasse (VKL)

Підготовчий клас (VKL)

Ihr Kind kann kein Deutsch sprechen oder nur sehr wenig, dann kann Ihr Kind eine Vorbereitungsklasse besuchen. In der VKL lernen die Kinder Deutsch zu sprechen, zu schreiben und zu lesen.

Якщо ваша дитина не володіє німецькою мовою або володіє нею дуже слабо, тоді ваша дитина може відвідуватипідготовчий клас. У VKL діти вчаться розмовляти німецькою мовою, писати та читати. In

In Ulm gibt es auch Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren. Kinder mit besonderen Bedürfnissen können dort lernen: Kapitel Sonderpädagogische Bildungsangebote.

В Ульмі також є спеціальні освітні та консультаційні центри. Там можуть навчатися діти з особливими потребами:Розділ Пропозиції щодо освіти з корекційною педагогікою

Dauer, Einschulungsalter

Тривалість, вік вступу до школи

🔗 Link kopieren | copy link

In Deutschland müssen alle Kinder zur Schule gehen. Die Schulpflicht beginnt im September des Jahres, in dem Ihr Kind 6 Jahre alt wird.

У Німеччині всі діти повинні ходити до школи. Обов’язкове шкільне навчання розпочинається у вересні того року, в якому вашій дитині виповнюється 6 років.

Diese Grundschule dauert in der Regel 4 Jahre.

Навчання у початковій школі зазвичай триває 4 роки.

Hier lernen Kinder:

Діти вивчають тут:

Deutsch

Німецька мова

Mathematik

Математика

Englisch

Англійська мова

Sachunterricht

Природознавство

Kunst und Werken

Мистецтво та ремесла

Musik

Урок музики

Bewegung, Spiel und Sport

Рух, ігри та спорт

Religion

Religion

Stichtag

Крайній термін виконання

🔗 Link kopieren | copy link

Ein Kind wird mit 6 Jahren eingeschult. Der Stichtag legt fest, ab wann ein Kind zur Schule gehen muss.

Дитина починає ходити до школи у віці 6 років. Крайній термін визначає, з якого часу дитина повинна ходити до школи.

Alle Kinder, die bis zum 31. Juli des Einschulungsjahres den 6. Geburtstag feiern, sind zum Besuch einer Grundschule verpflichtet.

Усі діти, яким виповнюється 6 років до 31 липня року вступу до школи, мають відвідувати початкову школу.

Ab 2022 ist der Stichtag am 30. Juni.

Починаючи з 2022 року, крайнім терміном є 30 червня.

Kinder, die nach dem 31. Juli 6 Jahre alt werden, gehen erst ein Jahr später zur Schule. Wenn Eltern wünschen, dass das Kind früher zur Schule geht, können sie einen Antrag auf vorzeitige Einschulung stellen.

Діти, яким виповнюється 6 років після 31 липня, починають відвідувати школу лише через рік. Якщо батьки хочуть, щоб дитина пішла до школи раніше, вони можуть подати заяву на раннє зарахування до школи.

Schulanmeldung

Реєстрація у школі

🔗 Link kopieren | copy link

Die Schule beginnt im September.

Навчання в школі розпочинається у вересні.

In Ulm gibt es 27 Grundschulen, die in Schulbezirke eingeteilt sind.

В Ульмі 27 початкових шкіл, які поділені на шкільні округи.

In welche Grundschule Ihr Kind geht, richtet sich nach Ihrer Wohnadresse.

В яку початкову школу піде ваша дитина, залежить від вашої домашньої адреси.

Im Frühjahr müssen Sie Ihr Kind an der Schule in Ihrer Nähe anmelden.

Навесні ви повинні зареєструвати свою дитину у найближчій до вас школі.

Den genauen Termin zur Anmeldung teilen die Grundschulen mit.

Початкові школи повідомлять вам точну дату реєстрації.

Wenn Sie unterjährig nach Ulm kommen, melden Sie Ihr Kind auch an der Schule in Ihrer Nähe an.

Якщо ви приїжджаєте до Ульма протягом року, також зареєструйте свою дитину в найближчій до вас школі.

Schuleingangsuntersuchung

Вступні іспити до школи

🔗 Link kopieren | copy link

Vor dem Schulbeginn findet in der KiTa noch eine Untersuchung Ihres Kindes durch einen Kinderarzt oder eine Kinderärztin vom Gesundheitsamt statt. Zu diesem Termin erhalten Sie eine Einladung.

Перед початком занять у школі ваша дитина буде оглянута педіатром з відділу охорони здоров’я. Ви отримаєте запрошення.

Seh- und Hörtest

Перевірка зору та слуху

Sprachtest

Мовний тест

Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Motorik
überprüfen

Перевірка сприйняття, уваги,
моторних навичок

Körpergröße und Gewicht messen

Вимірювання росту і ваги

Vorbereitungsklassen

Підготовчі класи

🔗 Link kopieren | copy link

Ihr Kind kann kein Deutsch sprechen oder nur sehr wenig? Dann kann Ihr Kind eine Vorbereitungsklasse besuchen.

Ваша дитина взагалі не розмовляє німецькою мовою або розмовляє лише трішки? Тоді ваша дитина може відвідувати підготовчий клас.

In der Vorbereitungsklasse lernen die Kinder Deutsch sprechen, schreiben und lesen.

У підготовчому класі діти вчаться говорити, писати та читати німецькою мовою.

sprechen

Мовлення

schreiben

Письмо

lesen

Читання

Weitere Informationen bekommen Sie bei:

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, звертайтесь до:

Albrecht-Berblinger-Gemeinschaftsschule
Römerstraße 50
89077 Ulm

Frau / Пані Туфексіс
Telefon: 0731 / 161 35 18
f.toupheksis@ulm.de

Betreuungsangebote

Послуги з догляду за дітьми

🔗 Link kopieren | copy link

An allen Ulmer Grundschulen gibt es eine Betreuung vor und nach dem Unterricht für Ihr Kind. Es gibt viele verschiedene Angebote. Die genauen Betreuungszeiten richten sich nach der Betreuungsform der Schule. Bitte fragen Sie bei Ihrer Schule nach.

У всіх початкових школах Ульма є можливість доглянути вашу дитину до і після занять в школі. Існує безліч різних пропозицій. Точні години догляду залежать від типу догляду, який пропонується школою. Будь ласка, дізнайтесь у своїй школі.

Verlässliche Grundschule

“Надійна початкова школа”

Vor und nach dem vormittäglichen Unterricht:
7:30 – 8:30 Uhr und 12 – 14 Uhr
mit Mittagessen | Betreuung und Mittagessen kostenpflichtig

До та після ранкових занять:
7:30 – 8:30 ранку та 12:00 –14:00
З обідом Догляд за дітьми та обід платні

Verlässliche Grundschule und flexible
Nachmittagsbetreuung

Надійна початкова школа та гнучкий післяобідній догляд

Auch am Nachmittag:
7:30 – 8:30 Uhr und 12 – 17 Uhr
mit Mittagessen | Betreuung und Mittagessen kostenpflichtig

Також у другій половині дня:
7:30 – 8:30 ранку та 12:00 – 17:00
З обідом Догляд за дітьми та обід платні

Ganztagsschule

Школа повного дня

Vor und nach dem vormittäglichen Unterricht:
7:30 – 8:30 Uhr und 12 – 14 Uhr
mit Mittagessen | Betreuung und Mittagessen kostenpflichtig

Цілий день між заняттями:
7:00 – 8:00 ранку та 11:30 – 17:00
З обідом Догляд безкоштовно Обід платний

Ferienbetreuung

Догляд під час канікул

Vor und nach dem vormittäglichen Unterricht:
7:30 – 8:30 Uhr und 12 – 14 Uhr
mit Mittagessen | Betreuung und Mittagessen kostenpflichtig

Цілий день між заняттями:
7:00 – 8:00 ранку та 11:30 – 17:00
З обідом Догляд безкоштовно Обід платний

Leistungsbeurteilung

Оцінка успішності

🔗 Link kopieren | copy link

Die Kinder bekommen pro Schuljahr zwei Zeugnisse, am Ende des ersten Halbjahres und am Ende des Schuljahres.

Діти отримують два табелі за навчальний рік — наприкінці першого півріччя та наприкінці навчального року.

Das Halbjahreszeugnis gibt es im Februar. Das Endjahreszeugnis im Sommer.

Табель за півріччя видають у лютому. Звіт за підсумками року влітку.

In der Schule gibt es mündliche und schriftliche Leistungen.

У школі проводиться оцінка успішності усно та письмово.

mündlich

усно

schriftlich

в письмовому вигляді

Die Noten gehen von 1 (sehr gut) bis 6 (ungenügend).

Оцінки рахуються від 1 (відмінно) до 6 (незадовільно).

1

sehr gut

відмінно

2

gut

добре

3

befriedigend

задовільно

4

ausreichend

достатньо

5

mangelhaft

незадовільно

6

ungenügend

недостатньо

Zeugnisse

Свідоцтва

🔗 Link kopieren | copy link

In der Klasse 1 und 2 gibt es keine Noten, sondern Schulberichte.
Das sind schriftliche Beurteilungen durch die Klassenlehrkraft.

In der Klasse 1 und 2 gibt es keine Noten, sondern Schulberichte.
Das sind schriftliche Beurteilungen durch die Klassenlehrkraft.

XXX = Unterschrift Erziehungsberechtigte

XXX = Підпис законного опікуна

Deutsch

Німецька мова

Mathematik

Математика

Am Ende der Klasse 2 erhalten die Kinder zusätzlich Noten in Deutsch und Mathematik.

Наприкінці другого класу діти отримують додаткові оцінки з німецької мови та математики.

In der Klasse 3 und 4 gibt es Noten in allen Fächern.

У 3 та 4 класі оцінки виставляються з усіх предметів.

_________ = Bemerkungen

_________ =Примітка

XXX = Unterschrift Erziehungsberechtigte

XXX = Підпис законного опікуна

Empfehlung für die weiterführende Schule

Рекомендація для середньої загальноосвітньої школи

🔗 Link kopieren | copy link

Nach der Grundschule müssen alle Kinder auf eine weiterführende Schule gehen. Welche geeignet ist, entscheidet sich in der Klasse 4 der Grundschule.

Після початкової школи всі діти мають піти у середню школу. Яка з них підходить, вирішується у 4 класі початкової школи.

Wichtig für die Schulwahl sind:

Важливими для вибору школи є:

Ausdauer

витривалість

Konzentration

концентрація

abstraktes Denken

абстрактне мислення

Neugier

допитливість

Sprachbegabung

мовний талант

handwerkliche
Begabung

талант працювати руками

künstlerische
Begabung

художній талант

Berufswunsch

кар’єрні побажання

Eltern erhalten mit dem Halbjahreszeugnis der Klasse 4 eine Empfehlung für eine weiterführende Schule.

Батьки отримують рекомендацію для вступу до середньої школи разом із піврічним табелем за 4 клас.

Schularten

Типи шкіл

🔗 Link kopieren | copy link

Es gibt in Ulm verschiedene Schularten:

В Ульмі є різні типи шкіл.

Informations- und Beratungsangebote für Eltern

Інформація та консультаційні послуги для батьків

🔗 Link kopieren | copy link

Eltern erhalten mit dem Halbjahreszeugnis der Klasse 4 eine Empfehlung für eine weiterführende Schule.

Батьки отримують рекомендацію для вступу до середньої школи разом із піврічним табелем за 4 клас.

Eltern können sich zusätzlich von einer unabhängigen Beratungslehrkraft in der Klasse 4 beraten lassen.

Батьки можуть додатково звернутися
за порадою до незалежного консультанта у 4 класі.

Eltern erhalten mit dem Halbjahreszeugnis der Klasse 4 eine Empfehlung für eine weiterführende Schule. In der Grundschulempfehlung empfiehlt die Grundschule, welche Schule Ihr Kind fortan besuchen soll.

Батьки отримують рекомендацію для вступу до середньої школи разом із піврічним табелем за 4 клас. У рекомендації, яка надається початковою школою, початкова школа рекомендує, в яку школу надалі слід ходити вашій дитині.

Eltern und Kind treffen die Entscheidung über die weiterführende Schule.

Батьки та дитина приймають рішення про вибір середньої загальноосвітньої школи.

Karte Grundschulen
Map Primary Schools