Grundschulen
Osnovna škola (Grundschule)

Das Schulgesetz von Baden-Württemberg schreibt vor, dass alle Kinder mit 6 Jahren in die Schule kommen. Diese Grundschule dauert in der Regel 4 Jahre.

Zakon o obrazovanju savezne pokrajine Baden-Württemberg propisuje da sva djeca u dobi od 6 godina polaze školu. Osnovna škola traje 4 godine.

Vorbereitungsklasse (VKL)

Pripremni razred (VKL)

Ihr Kind kann kein Deutsch sprechen oder nur sehr wenig, dann kann Ihr Kind eine Vorbereitungsklasse besuchen. In der VKL lernen die Kinder Deutsch zu sprechen, zu schreiben und zu lesen.

Ako vaše dijete ne zna govoriti njemački ili ga govori vrlo malo, može pohađati pripremni razred. U pripremnom razredu djeca uče govoriti, pisati i čitati njemački.

In Ulm gibt es auch Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren. Kinder mit besonderen Bedürfnissen können dort lernen: Kapitel Sonderpädagogische Bildungsangebote.

U Ulmu postoje i posebni centri za obrazovanje i savjetovanje djece s posebnim potrebama. Djeca s posebnim potrebama mogu tamo učiti: poglavlje Posebne obrazovne ponude

Dauer, Einschulungsalter

Trajanje, dob početka školovanja

🔗 Link kopieren | copy link

In Deutschland müssen alle Kinder zur Schule gehen. Die Schulpflicht beginnt im September des Jahres, in dem Ihr Kind 6 Jahre alt wird.

U Njemačkoj sva djeca moraju ići u školu. Obavezno školovanje započinje u rujnu godine u kojoj vaše dijete navršava 6 godina.

Diese Grundschule dauert in der Regel 4 Jahre.

Osnovna škola traje 4 godine.

Hier lernen Kinder:

Ovdje djeca uče sljedeće predmete:

Deutsch

Njemački jezik

Mathematik

Matematika

Englisch

Engleski jezik

Sachunterricht

Znanstveni predmeti

Kunst und Werken

Likovna i tehnička kultura

Musik

Glazbena kultura

Bewegung, Spiel und Sport

Tjelesna i zdravstvena kultura

Religion

Religion

Stichtag

Rok

🔗 Link kopieren | copy link

Ein Kind wird mit 6 Jahren eingeschult. Der Stichtag legt fest, ab wann ein Kind zur Schule gehen muss.

Dijete kreće u školu sa šest godina. Rok određuje kada dijete mora ići u školu.

Alle Kinder, die bis zum 31. Juli des Einschulungsjahres den 6. Geburtstag feiern, sind zum Besuch einer Grundschule verpflichtet.

Sva djeca koja svoj rođendan slave do 31. srpnja školske godine moraju se upisati u školu.

Ab 2022 ist der Stichtag am 30. Juni.

Od 2022. godine rok je 30. lipnja.

Kinder, die nach dem 31. Juli 6 Jahre alt werden, gehen erst ein Jahr später zur Schule. Wenn Eltern wünschen, dass das Kind früher zur Schule geht, können sie einen Antrag auf vorzeitige Einschulung stellen.

Djeca koja napune 6 godina nakon 31. srpnja kreću u školu tek godinu dana kasnije. Ako roditelji žele da dijete ranije krene u školu, mogu se prijaviti za rani upis u školu.

Schulanmeldung

Prijava u školu

🔗 Link kopieren | copy link

Die Schule beginnt im September.

Škola počinje u rujnu.

In Ulm gibt es 27 Grundschulen, die in Schulbezirke eingeteilt sind.

U Ulmu postoji 27 osnovnih škola koje su podijeljene u školske okruge.

In welche Grundschule Ihr Kind geht, richtet sich nach Ihrer Wohnadresse.

Koju osnovnu školu će vaše dijete pohađati, ovisi o mjestu stanovanja.

Im Frühjahr müssen Sie Ihr Kind an der Schule in Ihrer Nähe anmelden.

U proljeće ste dužni prijaviti svoje dijete u školu u vašoj blizini.

Den genauen Termin zur Anmeldung teilen die Grundschulen mit.

Točni datum prijave će objaviti škola.

Wenn Sie unterjährig nach Ulm kommen, melden Sie Ihr Kind auch an der Schule in Ihrer Nähe an.

Ako tijekom godine dođete u Ulm, također prijavite svoje dijete u školi u vašoj blizini.

Schuleingangsuntersuchung

Zdravstveni pregled prije polaska u školu

🔗 Link kopieren | copy link

Vor dem Schulbeginn findet in der KiTa noch eine Untersuchung Ihres Kindes durch einen Kinderarzt oder eine Kinderärztin vom Gesundheitsamt statt. Zu diesem Termin erhalten Sie eine Einladung.

Prije početka škole vaše će dijete u vrtiću pregledati pedijatar ili pedijatrica iz Odjela zdravstvene njege. Za pregled ćete primiti pozivnicu.

Seh- und Hörtest

Provjera vida i sluha

Sprachtest

Provjera govora

Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Motorik
überprüfen

Provjera percepcije, pažnje,
motoričkih sposobnosti

Körpergröße und Gewicht messen

Mjerenje tjelesne visine i težine

Vorbereitungsklassen

Pripremni razredi

🔗 Link kopieren | copy link

Ihr Kind kann kein Deutsch sprechen oder nur sehr wenig? Dann kann Ihr Kind eine Vorbereitungsklasse besuchen.

Vaše dijete ne zna govoriti njemački jezik ili ga govori vrlo malo? U tom slučaju vaše dijete može pohađati pripremni razred.

In der Vorbereitungsklasse lernen die Kinder Deutsch sprechen, schreiben und lesen.

U pripremnom razredu djeca uče govoriti, pisati i čitati njemački.

sprechen

Govor

schreiben

Pisanje

lesen

Čitanje

Weitere Informationen bekommen Sie bei:

Daljnje informacije dobit ćete:

Albrecht-Berblinger-Gemeinschaftsschule
Römerstraße 50
89077 Ulm

Frau / gospođa Toupheksis
Telefon: 0731 / 161 35 18
f.toupheksis@ulm.de

Betreuungsangebote

Mogućnosti skrbi o djeci

🔗 Link kopieren | copy link

An allen Ulmer Grundschulen gibt es eine Betreuung vor und nach dem Unterricht für Ihr Kind. Es gibt viele verschiedene Angebote. Die genauen Betreuungszeiten richten sich nach der Betreuungsform der Schule. Bitte fragen Sie bei Ihrer Schule nach.

U svim osnovnim školama u Ulmu postoji mogućnost skrbi za vaše dijete prije i poslije nastave. Dostupne su različite ponude. Točna radna vremena ovise o vrsti skrbi koju škola pruža. Informirajte se u školi koju pohađa vaše dijete.

Verlässliche Grundschule

Pouzdana osnovna škola

Vor und nach dem vormittäglichen Unterricht:
7:30 – 8:30 Uhr und 12 – 14 Uhr
mit Mittagessen | Betreuung und Mittagessen kostenpflichtig

Prije i nakon jutarnje nastave:
7:30 – 8:30 sati i 12 –14 sati
S ručkom Skrb i ručak uz naknadu

Verlässliche Grundschule und flexible
Nachmittagsbetreuung

Pouzdana osnovna škola i fleksibilna poslijepodnevna skrb

Auch am Nachmittag:
7:30 – 8:30 Uhr und 12 – 17 Uhr
mit Mittagessen | Betreuung und Mittagessen kostenpflichtig

Također poslijepodne:
7:30 – 8:30 sati i 12 –17 sati
S ručkom Skrb i ručak uz naknadu

Ganztagsschule

Cjelodnevna škola

Vor und nach dem vormittäglichen Unterricht:
7:30 – 8:30 Uhr und 12 – 14 Uhr
mit Mittagessen | Betreuung und Mittagessen kostenpflichtig

Prije i nakon jutarnje nastave:
7:30 – 8:30 sati i 12 –14 sati
S ručkom Skrb i ručak uz naknadu

Ferienbetreuung

Skrb tijekom praznika

Vor und nach dem vormittäglichen Unterricht:
7:30 – 8:30 Uhr und 12 – 14 Uhr
mit Mittagessen | Betreuung und Mittagessen kostenpflichtig

Prije i nakon jutarnje nastave:
7:30 – 8:30 sati i 12 –14 sati
S ručkom Skrb i ručak uz naknadu

Leistungsbeurteilung

Procjena uspjeha

🔗 Link kopieren | copy link

Die Kinder bekommen pro Schuljahr zwei Zeugnisse, am Ende des ersten Halbjahres und am Ende des Schuljahres.

Djeca dobivaju dvije svjedodžbe po školskoj godini, na kraju prvog polugodišta i na kraju školske godine.

Das Halbjahreszeugnis gibt es im Februar. Das Endjahreszeugnis im Sommer.

Svjedodžbu na polugodištu djeca dobivaju u veljači. Svjedodžbu na kraju školske godine dobivaju ljeti.

In der Schule gibt es mündliche und schriftliche Leistungen.

U školi se ocjenjuje usmena i pisana izvedba vašeg djeteta

mündlich

usmeno

schriftlich

pisano

Die Noten gehen von 1 (sehr gut) bis 6 (ungenügend).

Ocjene se kreću od 1 (izvrsno) do 6 (nedovoljno).

1

sehr gut

izvrsno

2

gut

vrlo dobro

3

befriedigend

dobro

4

ausreichend

dovoljno

5

mangelhaft

manjkavo

6

ungenügend

nedovoljno

Zeugnisse

Svjedodžbe

🔗 Link kopieren | copy link

In der Klasse 1 und 2 gibt es keine Noten, sondern Schulberichte.
Das sind schriftliche Beurteilungen durch die Klassenlehrkraft.

U 1. i 2. razredu nema ocjena, već se dobivaju školska izvješća.
To su pisane procjene razrednika.

XXX = Unterschrift Erziehungsberechtigte

XXX = Potpis zakonskog staratelja

Deutsch

Njemački jezik

Mathematik

Matematika

Am Ende der Klasse 2 erhalten die Kinder zusätzlich Noten in Deutsch und Mathematik.

Na kraju 2. razreda djeca dobivaju ocjene iz njemačkog jezika i matematike.

In der Klasse 3 und 4 gibt es Noten in allen Fächern.

U 3. i 4. razredu djeca dobivaju ocjene iz svih predmeta.

_________ = Bemerkungen

_________ =Napomena

XXX = Unterschrift Erziehungsberechtigte

XXX = Potpis zakonskog staratelja

Empfehlung für die weiterführende Schule

Preporuke za srednje škole

🔗 Link kopieren | copy link

Nach der Grundschule müssen alle Kinder auf eine weiterführende Schule gehen. Welche geeignet ist, entscheidet sich in der Klasse 4 der Grundschule.

Nakon osnovne škole sva djeca moraju ići u srednju školu. Koja je srednja škola prikladna, odlučuje se u 4. razredu osnovne škole.

Wichtig für die Schulwahl sind:

Važni kriteriji za odabir škole su sljedeći:

Ausdauer

izdržljivost

Konzentration

koncentracija

abstraktes Denken

apstraktno razmišljanje

Neugier

znatiželja

Sprachbegabung

talent za jezike

handwerkliche
Begabung

talent za određenu zanatsku vještinu

künstlerische
Begabung

umjetnički talent

Berufswunsch

težnja određenom zanimanju

Eltern erhalten mit dem Halbjahreszeugnis der Klasse 4 eine Empfehlung für eine weiterführende Schule.

Roditelji dobivaju preporuku za srednju školu sa svjedodžbom na polugodištu 4. razreda.

Schularten

Tipovi škola

🔗 Link kopieren | copy link

Es gibt in Ulm verschiedene Schularten:

U Ulmu postoje različiti tipovi škola.

Informations- und Beratungsangebote für Eltern

Informacije i savjeti za roditelje

🔗 Link kopieren | copy link

Eltern erhalten mit dem Halbjahreszeugnis der Klasse 4 eine Empfehlung für eine weiterführende Schule.

Roditelji dobivaju preporuku za srednju školu sa svjedodžbom na polugodištu 4. razreda.

Eltern können sich zusätzlich von einer unabhängigen Beratungslehrkraft in der Klasse 4 beraten lassen.

Roditelji također mogu dobiti savjet od
neovisnog nastavnika savjetnika u 4. razredu.

Eltern erhalten mit dem Halbjahreszeugnis der Klasse 4 eine Empfehlung für eine weiterführende Schule. In der Grundschulempfehlung empfiehlt die Grundschule, welche Schule Ihr Kind fortan besuchen soll.

Roditelji dobivaju preporuku za srednju školu sa svjedodžbom na polugodištu 4. razreda. Tijekom savjetovanja osnovna škola preporučuje koju školu bi vaše dijete trebalo nastaviti pohađati.

Eltern und Kind treffen die Entscheidung über die weiterführende Schule.

Roditelji i djeca donose odluku o srednjoj školi.

Karte Grundschulen
Map Primary Schools