Weiterführende Schulen
Srednje škole

In Baden-Württemberg gibt es verschiedene weiterführende Schularten:

  • Haupt-/Werkrealschule
  • Realschule
  • Gymnasium
  • Gemeinschaftsschule

U saveznoj pokrajini Baden-Württemberg postoje različite vrste srednje škole:

  • Strukovna realna škola / niža srednja škola (Werkrealschule / Hauptschule)
  • Realna škola (Realschule)
  • Gimnazija (Gymnasium)
  • Opća škola (Gemeinschaftsschule)
Deutschland hat ein durchlässiges Schulsystem, das heißt jedes Kind kann die Schulart wechseln.
Školski sustav u Njemačkoj je fleksibilan, što znači da učenici mogu promijeniti svoj tip škole.

In Ulm gibt es auch sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren. Kinder mit besonderen Bedürfnissen können dort lernen: Kapitel Sonderpädagogische Bildungsangebote

U Ulmu postoje i posebni centri za obrazovanje i savjetovanje djece s posebnim potrebama. Djeca s posebnim potrebama mogu tamo učiti: poglavlje Posebne obrazovne ponude

Anmeldeverfahren

Postupak prijave

🔗 Link kopieren | copy link
Eltern erhalten zusätzlich zum Halbjahreszeugnis der Klasse 4 von der Klassenlehrkraft eine Empfehlung für eine weiterführende Schule.
Roditelji od razrednika dobivaju preporuku za srednju školu sa svjedodžbom na polugodištu 4. razreda.
Eltern werden in Elternabenden über die weiterführenden Schulen in Ulm informiert.
Na roditeljskim sastancima roditelji dobivaju informacije o daljnjem usavršavanju.
Eltern können sich zusätzlich von der besonders qualifizierten Beratungslehrkraft in der Klasse 4 beraten lassen.
Roditelji također mogu dobiti savjet od posebno kvalificiranog neovisnog nastavnika savjetnika u 4. razredu.
Es gibt Anmeldetermine an den weiterführenden Schulen. Die Termine erfahren Sie in Ihrer Grundschule.
U školama za daljnje usavršavanje postoje rokovi za prijavu. Rokove ćete saznati u svojoj osnovnoj školi.
Eltern und Kinder besuchen Elterninformationstage an den weiterführenden Schulen.
Roditelji i djeca posjećuju otvorene dane na školama za daljnje usavršavanje.
Eltern und Kind entscheiden sich für eine Schulart und eine Schule.
Roditelji i djeca odlučuju o tipu škole i školi.
Eltern melden ihr Kind an der gewünschten Schule an.
Roditelji prijavljuju svoje dijete u željenu školu.

Haupt- und Werkrealschule

Strukovna realna škola / niža srednja škola (Werkrealschule / Hauptschule)

Die Werkrealschule umfasst die Klassen 5 bis 10. Die Hauptschule umfasst die Klassen 5 bis 9.

Strukovna realna škola obuhvaća razrede od 5. do 10. Niža srednja škola obuhvaća razrede od 5. do 9.

Besonderheiten einer Haupt- und Werkrealschule

Posebnosti niže srednje škole i strukovne škole

🔗 Link kopieren | copy link

Vermittlung von Allgemeinbildung

Pružanje općeg obrazovanja

Lernen einer Fremdsprache (Englisch)

Učenje stranog jezika (engleski)

Vorbereitung auf eine Berufsausbildung

Priprema za stručno usavršavanje

Praktika in Betrieben und Unternehmen

Praksa u poduzećima i tvrtkama

Individuelle Förderung

Individualna podrška

Lehrkräfte helfen bei der Berufswegeplanung.

Nastavnici pomažu u planiranju struke.

Schulfächer

Predmeti

Deutsch

Njemački jezik

Mathematik

Matematika

Englisch

Engleski jezik

Religion oder Ethik

Vjeronauk ili etika

Materie-Natur-Technik

Priroda i tehnologija

Wirtschaft-Arbeit-Gesundheit

Ekonomija, rad, zdravlje

Welt-Zeit-Gesellschaft

Povijest, geografija i socijalna pitanja

Musik-Sport-Gestaltung

Glazba, sport, dizajn

Welchen Abschluss kann Ihr Kind machen?

Koju kvalifikaciju vaše dijete može steći?

Hauptschulabschluss am Ende von Klasse 9.

Svjedodžba o završenom srednjoškolskom obrazovanju niže srednje škole nakon 9. razreda.

Werkrealschulabschluss am Ende von Klasse 10.

Svjedodžba o završetku strukovne realne škole nakon 10. razreda.

Was kann Ihr Kind nach der Haupt- und Werkrealschule machen?

Što dijete može raditi nakon niže srednje škole i strukovne realne škole?

Nach Klasse 9 (Hauptschulabschluss):

Nakon 9. razreda (završetak niže srednje škole):

Ihr Kind kann eine Berufsausbildung machen.

Vaše dijete može izučiti struku.

Ihr Kind kann einen Werkrealschulabschluss machen.

Vaše dijete može završiti strukovnu realnu školu.

Nach Klasse 10 (Werkrealschulabschluss):

Nakon 10. razreda (završetak strukovne realne škole):

Ihr Kind kann eine Berufsausbildung machen.

Vaše dijete može izučiti struku.

Ihr Kind kann weiter zur Schule gehen und einen höheren Abschluss machen.

Vaše dijete može nastaviti pohađati školu i steći više kvalifikacije.

Realschule

Realna škola (Realschule)

Die Realschule umfasst die Klassen 5 bis 10.

Realna škola obuhvaća razrede od 5. do 10.

🔗 Link kopieren | copy link

Besonderheiten einer Realschule

Posebnosti realne škole

Vermittlung einer erweiterten allgemeinen Bildung

pružanje detaljnog općeg obrazovanja

Wahlpflichtfachbereich ab Klasse 7: Alltagskulturen und Ernährung, Technik, Französisch

Izborni predmeti od 7. razreda: svakodnevna kultura i prehrana, tehnologija, francuski
French

Ihr Kind wird auf das Berufsleben vorbereitet.

Vaše se dijete priprema za posao.

Praktika in Betrieben und Unternehmen

Praksa u poduzećima i tvrtkama

Ihr Kind arbeitet an Schulprojekten.

Vaše dijete radi na školskim projektima.

Unterstützung bei der Berufswegeplanung

Podrška u planiranju karijere

Schulfächer

Predmeti

Deutsch

Njemački jezik

Mathematik

Matematika

Erste Fremdsprache

Prvi strani jezik

Religion bzw. Ethik

Vjeronauk ili etika

Geschichte

Povijest

Sport

Sport

Bildende Kunst

Likovna umjetnost

Naturwissenschaftliches Arbeiten

Znanstveni radovi

Musik

Glazbena kultura

Erdkunde-Wirtschaftskunde-Gemeinschaftskunde

Geografija, ekonomija, društvene znanosti

Wahlpflichtfächer

Izborni predmeti

Welchen Abschluss kann Ihr Kind machen?

Koju kvalifikaciju vaše dijete može steći?

Realschulabschluss am Ende von Klasse 10.

Svjedodžba o završenom srednjoškolskom obrazovanju srednjeg stupnja nakon 10. razreda.

Hauptschulabschluss am Ende von Klasse 9.

Svjedodžba o završenom srednjoškolskom obrazovanju niže srednje škole nakon 9. razreda.

Was kann Ihr Kind nach der Realschule machen?

Što vaše dijete može raditi nakon realne škole?

Ihr Kind kann eine Berufsausbildung machen.

Vaše dijete može izučiti struku.

Ihr Kind kann weiter zur Schule gehen und einen höheren Abschluss machen.

Vaše dijete može nastaviti pohađati školu i steći više kvalifikacije.

Gymnasium

Gimnazija (Gymnasium)

🔗 Link kopieren | copy link

Das Gymnasium umfasst die Klassen 5 bis 12.

Gimnazija obuhvaća razrede od 5. do 12.

An zwei Gymnasien in Ulm kann Ihr Kind auch von Klasse 5 bis Klasse 13 ins Gymnasium gehen (G9). Ihr Kind lernt gleiche Inhalte in längerer Zeit.

U dvije gimnazije u Ulmu vaše dijete također može ići u gimnaziju od 5. do 13. razreda (G9). Vaše dijete uči isti sadržaj tijekom duljeg razdoblja.

Besonderheiten eines Gymnasiums:

Posebnosti gimnazije:

Vermittlung einer erweiterten allgemeinen Bildung

pružanje detaljnog općeg obrazovanja

Unterricht auf hohem Niveau in verschiedenen Sprachen

viša razina nastave na različitim jezicima

Vorbereitung auf Studium an Hochschule oder Universität

priprema za studij na fakultetu ili sveučilištu

priprema za zahtjevno stručno usavršavanje

pružanje detaljnog općeg obrazovanja

posebna nastava za izvrsnu djecu (nastava za nadarene učenike)

viša razina nastave na različitim jezicima

Es gibt verschiedene Schwerpunkte ab Klasse 8: Die Gymnasien nennen ihre Schwerpunkte Profile. Ihr Kind kann ein Profil wählen. Die Profile heißen:

Od 8. razreda moguće je staviti fokus na različite ciljeve: u gimnazijama se ti fokusi nazivaju profili. Vaše dijete može odabrati profil. Profili su sljedeći:

Vermittlung einer erweiterten allgemeinen Bildung

pružanje detaljnog općeg obrazovanja

Unterricht auf hohem Niveau in verschiedenen Sprachen

viša razina nastave na različitim jezicima

Vorbereitung auf Studium an Hochschule oder Universität

priprema za studij na fakultetu ili sveučilištu

Welchen Abschluss kann Ihr Kind machen?

Koju kvalifikaciju vaše dijete može steći?

Mit dem Abschluss der Klasse 10 wird den SchülerInnen die mittlere Reife zuerkannt.

Završetkom 10. razreda učenici dobivaju svjedodžbu o završenom srednjoškolskom
obrazovanju srednjeg stupnja.

Mit dem Abschluss der Klasse 11 kann auf Antrag unter bestimmten Voraussetzungen die Fachhochschulreife zuerkannt werden.

Po završetku 11. razreda u određenim se uvjetima na zahtjev može dodijeliti stručna matura za upis na Sveučilište primijenjenih znanosti.

Mit dem Abschluss der Klasse 12 und bestandenen Prüfungen erreicht Ihr Kind die Allgemeine Hochschulreife (Abitur).

Na kraju 12. razreda i nakon položenog završnog ispita vaše dijete dobiva svjedodžbu o završenom općem srednjoškolskom obrazovanju, odnosno potvrdu o položenoj maturi.

Was kann Ihr Kind nach dem Gymnasium machen?

Što može vaše dijete raditi nakon gimnazije?

Ihr Kind kann eine Berufsausbildung machen.

Vaše dijete može izučiti struku.

Ihr Kind kann mit der Fachhochschulreife jedes Fach an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften (Fachhochschule) studieren.

S potvrdom o položenoj stručnoj maturi vaše dijete može studirati bilo koji predmet na sveučilištu primijenjenih znanosti (Fachhochschule).

Ihr Kind kann mit einem Abitur jedes Fach an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften (Fachhochschule) oder an einer Universität studieren.

S potvrdom o položenoj maturi vaše dijete može studirati bilo koji predmet na sveučilištu primijenjenih znanosti (Fachhochschule) ili na drugim sveučilištima.

Gemeinschaftsschule

Opća škola (Gemeinschaftsschule)

Die Gemeinschaftsschule umfasst in Ulm die Klassen 5 bis 10.

Community school comprises years 5 to 10 in Ulm.

🔗 Link kopieren | copy link

Besonderheiten einer Gemeinschaftsschule:

Posebnosti opće škole:

Es gibt keine Unterscheidung von Schularten.

Ne razlikuju se različiti tipovi škola.

Ihr Kind wird individuell gefördert.

Vašem djetetu se pruža individualna podrška.

Es gibt keine Noten, sondern Lernentwicklungsberichte.

Djeca dobivaju izvješća o napretku umjesto ocjena.

Es gibt nur Noten beim Schulabschluss.

Ocjene se daju samo na svjedodžbi.

Ihr Kind besucht die Schule an 3 oder 4 Tagen den ganzen Tag.

Vaše dijete pohađa školu cijeli dan 3 ili 4 dana u tjednu.

Es gibt Mittagessen, Lernzeiten und Freizeit-Arbeitsgruppen.

U školi je dostupan ručak, određeno je vrijeme za učenje i grupe za slobodno vrijeme.

In der Klasse 8 gibt es eine Schullaufbahnberatung für alle Kinder.

U 8. razredu postoji školsko savjetovanje za svu djecu.

Sie entscheiden sich erst in Klasse 9, welchen Schulabschluss Ihr Kind macht.

Tek u 9. razredu odlučujete koji tip mature ili završnog ispita će vaše dijete polagati.

Ihr Kind hat einen persönlichen Lerncoach. Der Lerncoach berät und begleitet bei
verschiedenen Fragen.

Vaše dijete ima osobnog asistenta za pomoć pri učenju. Asistent za pomoć pri učenju savjetuje vas u vezi različitih pitanja.

Das Bildungsangebot der Ulmer Gymnasien:

Obrazovna ponuda gimnazija u Ulmu:

Welchen Abschluss kann Ihr Kind machen?

Koju kvalifikaciju vaše dijete može steći?

Mit dem Abschluss der Klasse 9 und bestandenen Prüfungen erreicht Ihr Kind den Hauptschulabschluss.

Na kraju 9. razreda i nakon položenog završnog ispita vaše dijete dobiva svjedodžbu o završenom srednjoškolskom školovanju niže srednje škole.

Mit dem Abschluss der Klasse 10 und bestandenen Prüfungen erreicht Ihr Kind die mittlere Reife (Realschulabschluss).

Na kraju 10. razreda i nakon položenog završnog ispita vaše dijete dobiva svjedodžbu o završenom srednjoškolskom obrazovanju srednjeg stupnja.

Nach dem Realschulabschluss kann Ihr Kind auf ein allgemein bildendes oder ein berufliches Gymnasium wechseln. Dort kann Ihr Kind die Allgemeine Hochschulreife erlangen.

Hochschulreife erlangen. Nakon dobivanja svjedodžbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju srednjeg stupnja vaše dijete se može prebaciti u opću gimnaziju ili srednju stručnu školu. Ovdje vaše dijete dobiva svjedodžbu o završenom općem srednjoškolskom obrazovanju, odnosno potvrdu o položenoj maturi.

Was kann Ihr Kind nach der Gemeinschaftsschule machen?

Što vaše dijete može raditi nakon opće škole?

Ihr Kind kann eine Berufsausbildung machen.

Vaše dijete može izučiti struku.

Ihr Kind kann je nach Schulabschluss einen höheren Schulabschluss machen.

Ovisno o stečenoj kvalifikaciji, vaše dijete može postići
višu kvalifikaciju.

Mittagessen und Nachmittagsbetreuung

Ručak i popodnevna skrb o djeci

🔗 Link kopieren | copy link

Nach dem Unterricht kann Ihr Kind in der Schulmensa mit anderen Kindern zu Mittag essen. Das Essen ist kostenpflichtig.

Nakon nastave vaše dijete može ručati s drugom djecom u školskoj menzi. Hrana se naplaćuje.

Am Nachmittag werden an vielen Schulen bis spätestens 16 Uhr Arbeitsgruppen, Hausaufgabenbetreuung und andere Aktivitäten unter Aufsicht angeboten.

U mnogim školama su poslijepodne dostupne radne grupe, pomoć u domaćim zadaćama i druge nadzirane aktivnosti najkasnije do 16 sati.

Am Schubart-Gymnasium und an der Spitalhofschule gibt es für Kinder der 5. und 6. Klasse ein festes Betreuungsangebot nach dem Unterricht bis maximal 17 Uhr. Die Kinder können Sport machen, lernen oder andere Aktivitäten wählen und werden professionell betreut.

U gimnaziji Schubart i općoj školi Spitalhofschule za djecu u 5. i 6. razredu postoji organizirana skrb nakon nastave najkasnije do 17 sati. Djeca se mogu baviti sportom, učiti ili birati druge aktivnosti pod stručnim nadzorom.

Informieren Sie sich an Ihrer Schule, welche Aktivitäten am Nachmittag stattfinden.

Informirajte se u svojoj školi koje su aktivnosti dostupne tijekom poslijepodneva.

Vorbereitungsklassen

Pripremni razredi

🔗 Link kopieren | copy link

Ihr Kind kann kein Deutsch sprechen oder nur sehr wenig? Dann kann Ihr Kind eine Vorbereitungsklasse besuchen.

Vaše dijete ne zna govoriti njemački jezik ili ga govori vrlo malo? U tom slučaju vaše dijete može pohađati pripremni razred.

In der Vorbereitungsklasse lernen die Kinder Deutsch sprechen, schreiben und lesen.

U pripremnom razredu djeca uče govoriti, pisati i čitati njemački.

sprechen

Govor

schreiben

Pisanje

lesen

Čitanje

Weitere Informationen bekommen Sie bei:

Daljnje informacije dobit ćete:

Albrecht-Berblinger- Gemeinschaftsschule
Frau Toupheksis gospođa Toupheksis
Römerstraße 50, 89077 Ulm
Telefon: 0731 / 161 35 18 | f.toupheksis@ulm.de

Karte Weiterführende Schulen
Map Secondary schools